Trung tâm Hàn Quốc học

ON Thứ Tư 19 Tháng Mười Một 2014. Posted in

1

Năm thành lập: 2013                      Tổng số cán bộ: 5

Chức năng: Tổ chức các hoạt động đào tạo, hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn du học, hội thảo khoa học liên quan đến Hàn Quốc và Việt Nam; Tư vấn và cung cấp các luận cứ khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Chính phủ, đặc biệt cho các tỉnh miền núi phía Bắc trong việc hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu, các trường Đại học và chính phủ Hàn Quốc; Tăng cường hợp tác nhiều mặt và tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trường Đại học và các tổ chức hỗ trợ phát triển của Hàn Quốc; Phổ biến những kiến thức về đất nước và con người Hàn Quốc cho nhân dân Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết của người Việt Nam về Hàn Quốc.

Danh sách cán bộ

STT Họ và tên
1 Giám đốc: PGS. TS Nguyễn Khánh Doanh
2 Phó Giám đốc: TS. Trần Nhuận Kiên
3 Phó Giám đốc: TS. Đỗ Đình Long
4 Tăng Thị Thùy Ngân
5 Nguyễn Thanh Dung

 

 

 

 

Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

 

GIÁM ĐỐC

PGS. TS. Nguyễn Khánh Doanh

nkd

(Giai đoạn 2013 đến nay)

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Đỗ Đình Long

ddl

(Giai đoạn 2013 đến nay)

 

TS. Trần Nhuận Kiên

tnk

(Giai đoạn 2013 đến nay)