Phòng Thanh tra – Pháp chế

ON Thứ Tư 19 Tháng Mười Một 2014. Posted in

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ về giáo dục và đào tạo trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo qui định của pháp luật về thanh tra; Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lí liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và QTKD; Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

2. Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

TT

Họ và tên

1 Trưởng phòng: Th.S. Trần Nguyên Bình 4 CN. Nguyễn Thị Thu Yến
2 Phó Trưởng phòng: Th.S. Nguyễn Quang Huy 5 CN.Nguyễn Việt Cường
3 Th.S Bùi Thị Mai 6 CN.Trần Quyết Thắng