Phòng Kế hoạch – Tài chính

ON Thứ Năm 2 Tháng Một 2014. Posted in

1. Địa chỉ: Phòng 208, 211 Tòa nhà điều hành trường ĐHKT&QTKD.

2. chức năng nhiệm vụ Phòng Kế hoạch – Tài chính

3. Cơ cấu tổ chức.

DANH SÁCH PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Đặng Quỳnh Trinh Trưởng phòng- Kế toán trưởng 0916899882 trinhmabu@yahoo.com
2 Trần Tuấn Anh Phó Trưởng phòng 0977813119 tuananhtueba@gmail.com
3 Nguyễn Thị Kim Anh Kế toán viên 0973896712 kimanh.tueba@gmail.com
4 Vương Thúy Hằng Kế toán viên 0912321799 thuyhang@tueba.edu.vn
5 Dương Hương Giang Kế toán viên 0976926926 huonggiang@tueba.edu.vn
6 Trương Thị Cương Kế toán viên 0913624757 truongthicuong@tueba.edu.vn
7 Đào Ngọc Quỳnh Kế toán viên 0913301322 daongocquynh1979@gmail.com
8 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Kế toán viên 0914921820 ngocquynhsc@gmail.com
9 Nguyễn Hải Quân Kế toán viên 0977426428 nguyenhaiquan@tueba.edu.vn
10 Nguyễn Văn Huy Kế toán viên 0915995662 nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn
11 Lương Hoàng Văn Kế toán viên 0913644504 lunghoangvan@gmail.com

Thông tin công khai theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009

Tài chính nhà trường