Chiến lược phát triển

ON Thứ Tư 9 Tháng Một 2013. Posted in

VIII. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA 

8.1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

•Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các đề án cụ thể để thực hiện Chiến lược.

•Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch công tác  nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, từng năm nhằm từng bước đạt tới các mục tiêu chiến lược.

•Là cầu nối, phổ biến, truyền đạt các chủ trương chiến lược của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đảng, Chính phủ tới cán bộ viên chức, sinh viên toàn trường.

•Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch hành động hàng năm của từng đơn vị và của toàn trường.

8.2. Các Khoa, Phòng, Trung tâm

•Chủ động xây dựng, đề nghị Trường phê duyệt, sau đó tổ chức thực hiện kế hoạch hành động cho từng thời kỳ, từng năm của nhà trường nhằm thực hiện Chiến lược trong lĩnh vực mà đơn vị mình phụ trách gồm:

+ Mục tiêu dài hạn cần đạt: nội dung thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu

+ Lộ trình thời gian kèm theo các mục tiêu trung hạn, ngắn hạn.

+ Đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp kèm theo phân chia công việc

+ Biện pháp triển khai thực hiện kèm theo nhân lực, vật lực, tài lực cần thiết để thực hiện

•Chủ động sáng tạo đề xuất các giải pháp, các chính sách phát triển nhà trường, phát triển đơn vị và chủ động sáng tạo tổ chức thực hiện  trong khuôn khổ pháp luật quy định

•Trưởng Khoa/Phòng ký Hợp đồng trách nhiệm với các Trưởng Bộ môn/Bộ phận để cam kết thực hiện các  tiêu chí thi đua kiêm đảm tiêu chí bảo chất lượng và định kỳ kiểm tra đánh giá để có biện pháp trợ giúp.

8.3. Các Bộ môn/ Bộ phận

•Phân công công tác cho từng thành viên. Trưởng Bộ môn/ Bộ phận thực hiện việc ký kết hợp đồng trách nhiệm với từng thành viên để mỗi người đều có được cái đích cần đạt được trong từng năm gắn với các danh hiệu thi đua.

•Tổ chức sự phối, kết hợp, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn giữa các thành viên

•Giám sát. kiểm tra, đánh giá công tác của từng thành viên

8.4. Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên

•Nêu tấm gương sáng về đạo đức

•Không ngừng học tập trau dồi kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng công tác

•Không ngừng sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến cải tiến cho Bộ môn/ Bộ phận, Khoa/Phòng/ Trung tâm và Nhà trường.

8.5. Đại học Thái Nguyên

•Phê duyệt kế hoạch chiến lược của Nhà trường

•Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để Trường có thể thực hiện được các mục tiêu chiến lược đã đặt ra

•Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước các hoạt động giáo dục và đào tạo của trường

•Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho nhà trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà trường phát triển theo tinh thần Thông tư Liên tịch số 07/2009/TT-BGDĐT&BNV.

•Là đầu mối giúp trường có các mối liên hệ nhằm tìm kiếm các nguồn lực phát triển nhà trường.

•Cho phép và ủng hộ Trường năng động, chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực từ bên ngoài Đại học Thái Nguyên phục vụ cho phát triển Nhà trường.

8.6. Bộ Giáo dục & Đào tạo

•   Ưu tiên cung cấp các nguồn lực tài chính, các dự án tăng cường năng lực

•Ưu tiên cung cấp các chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học, cho phép trường mở các ngành nghề đào tạo sau đại học đã đủ điều kiện

•Ưu tiên cung cấp các xuất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài

•Giúp giới thiệu các đối tác nước ngoài.

•Phê duyệt các dự án ODA cho trường và giới thiệu với các Bộ hữu quan để đào tạo cán bộ và xây dựng trường mới.

8.7. Các bộ ngành khác (Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính…)  và Chính phủ

•Phê duyệt các dự án tăng cường năng lực, các đề tài khoa học-công nghệ

•Phê duyệt các dự án ODA cho trường để đào tạo cán bộ, xây trường mới

8.8. Các nhà tuyển dụng lao động

  Các nhà tuyển dụng lao động do Nhà trường đào tạo ra (gồm các bộ, ngành  như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch, Bộ Tài Nguyên–Môi trường…, UBND các tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện trong vùng, các doanh nghiệp) cần:

• Đặt hàng về các nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển của ngành, của địa phương và doanh nghiệp.

•Cử các chuyên gia giỏi tham gia vào quá trình đào tạo của nhà trường: tham gia giảng dạy các kinh nghiệm thực tế, tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập, tham gia nghiên cứu  khoa học và chuyển giao công nghệ

•Hỗ trợ tài chính để thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

8.9. Sinh viên và cựu sinh viên

•Sinh viên ra sức học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Cựu sinh viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng  và tự nghiên cứu nhằm thường xuyên cập nhật các kiến thức mới.

•Cựu sinh viên giữ mối liên hệ mật thiết với nhà trường, là cầu nối giữa nhà trường với các bộ, ban ngành trung ương, các địa phương và các doanh nghiệp, hỗ trợ nhà trường trong xác định nhu cầu đào tạo; tham gia phổ biến kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên, nhất là  sinh viên thực tập.

•Sinh viên và cựu sinh viên  tham gia  góp ý nhằm cải tiến nội dung, chương trình đào tạo và các giải pháp phát triển nhà trường; tự hào về truyền thống của nhà trường và tham gia quảng bá thương hiệu của nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Trần Chí Thiện