Chiến lược phát triển

ON Thứ Tư 9 Tháng Một 2013. Posted in

VII. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỜI KỲ 2020-2025

7.1. Tích cực mở ngành: Mở  thêm 10 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ  cho tất  cả  các  ngành  hiện  đang đào tạo  cử  nhân.  Mở thêm các ngành thạc sĩ cho tất cả các ngành cử nhân hiện có và thêm Thương mại Quốc tế, Kinh tế Phát triển, Kinh tế và Quản lý Môi trường và Đô thị, Ngân hàng, Kiểm toán,…,  Mở thêm các ngành cử nhân: Quản trị Nhân lực, Quản trị Chất lượng, Kiểm toán, Kinh tế Bất động sản, Tài chính công,…

7.2. Tổ chức đào tạo theo tín chỉ hoàn chỉnh và đào tạo liên thông dọc, ngang  cho tất cả các bậc học và các hệ đào tạo, nhất là đào tạo theo nhu cầu xã hội.

7.3. Mở rộng liên kết đào tạo quốc tế cho tất cả các khối ngành

7.4. Phổ cập chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài; hoàn thành biên soạn và số hoá giáo trình cho tất cả các môn học

7.5. Tiến hành phổ cập  tiếng Anh và tin học cho giảng viên, cán bộ trẻ, đảm bảo  phần lớn các cán bộ, giảng viên trẻ đủ sức hội nhập quốc tế: khai thác thông tin trên mạng phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đi học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước

7.6. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và tổ chức hội thảo quốc tế. Mời giảng viên thỉnh giảng nước ngoài và cử nhiều giáo viên ra nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu.

7.7. Gắn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhu cầu bức xúc của các doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế quốc dân.

7.8. Tích cực tham gia triển khai xây dựng đủ giảng đường và  nhà  làm  việc   ở  nơi mới

7.9. Triển khai kiểm định Trường và kiểm định các chương trình đào tạo

7.10. Tìm kiếm và triển khai các  Dự án ODA, nhằm xây  trường mới đàng hoàng và to đẹp.