Chiến lược phát triển

ON Thứ Tư 9 Tháng Một 2013. Posted in

VI. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỜI KỲ 2010-2015

6.1. Tích cực mở ngành: Mở thêm 2 ngành ở bậc Tiến sĩ: Quản lý Kinh tế, Quản trị Kinh doanh. Mở  thêm 05 chuyên ngành cao học: Quản trị Kinh doanh, Kế  toán,  Kinh tế Đầu tư, Tài chính,  Quản  trị  Kinh doanh Công nghiệp,  Marketing. Mở thêm  10 chuyên ngành đại học: Thương mại Điện tử, Kinh tế  Thương mại , Kinh tế Quốc tế, Kế toán-Thuế, Luật Kinh tế, Kinh tế và  Quản  lý  Môi trường và Đô thị, Ngân hàng, Quản lý công, Kinh tế Bảo hiểm, Quản lý hành chính công.

6.2. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ. Mở rộng liên kết đào tạo quốc tế. Mở rộng các hệ đào tạo liên thông dọc, ngang, văn bằng 2 và đào  tạo  theo địa  chỉ .

6.3. Áp dụng và  chuẩn bị phổ cập chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài. Đẩy mạnh biên soạn và số hoá giáo trình. Hoàn thành bài giảng điện tử cho tất cả các môn học và đưa lên website.

6.4. Đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, tin học  cho giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên. Cử nhiều giảng viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Thành lập và phát huy vai trò của các Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Trung tâm Bồi dưỡng Kinh tế và Quản trị Kinh doanh để bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học và chuyên môn cho giảng viên, cán bộ  phục vụ đào tạo và sinh viên.

6.5. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo và tư vấn du học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và tổ chức hội thảo quốc tế. Phát huy vai trò của Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế đào tạo cho Lào và Căm-pu-chia.

6.6. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đai học Thái Nguyên cho phép Trường triển khai chương trình tiên tiến.

6.7. Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương.

6.8. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Trang bị đủ LCD projectors, màn chiếu, máy tính ở các giảng đường.

6.9. Tích cực tham gia triển khai, xây xong Giảng đường  5 tầng số 1 (GK1) ở khuôn viên mới vào năm 2010; và đề nghị Đại học Thái Nguyên giúp chuẩn bị  xây dựng thêm  giảng đường số 2 (GK2) vào năm 2010 và một Nhà điều hành và  Giảng  đường số 3 (GK3) vào năm 2011-2012; Giảng  đường số 4 và Giảng  đường số 5 (GK4 và GK5) vào năm 2014-2015.

6.10. Khẩn trương triển khai công tác tự đánh giá, tích cực chuẩn bị đánh giá ngoài  năm 2010 và gắn với xây dựng áp dụng bộ tiêu chí thi đua và thanh tra giáo dục

6.11. Xây dựng Dự án ODA và tìm kiếm các nguồn lực khác