Chiến lược phát triển

ON Thứ Tư 9 Tháng Một 2013. Posted in

IV. MỤC TIÊU

4.1.Đến năm 2010

•Phát triển đội ngũ: Quy mô giảng viên của Nhà trường, sẽ là 220 giảng viên với 60% có trình độ sau đại học, trong đó, có 7 % là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư; 53% là thạc sĩ; 20% sử dụng tốt 01 ngoại ngữ cho giảng dạy và nghiên cứu.

•Số chuyên ngành đào tạo: Nhà trường sẽ đào tạo 01 chuyên ngành bậc tiến sĩ; 03 chuyên ngành bậc thạc sĩ và 12 chuyên ngành bậc đại học.

•Quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo của Nhà trường sẽ là: 20 NCS; 200 học viên cao học và  8000 sinh viên đại học.

4.2.Mục tiêu đến năm 2015

•Phát triển đội ngũ: Quy mô giảng viên của Nhà trường đến năm 2015 sẽ là 350 giảng viên; với 70% có trình độ sau đại học;  trong đó có 17%  tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư ; 53% thạc sĩ; 80% sử dụng tốt 01 ngoại ngữ cho giảng dạy và nghiên cứu.

•Số chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2015, Nhà trường sẽ đào tạo 03 chuyên ngành bậc tiến sĩ; 08 chuyên ngành bậc thạc sĩ và 20 chuyên ngành bậc đại học.

•Quy mô đào tạo: Đến năm 2015 quy mô đào tạo của Nhà trường sẽ là:  50 nghiên cứu sinh; 300 thạc sĩ và 12000 sinh viên đại học.

•Chuẩn chất lượng đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp đại học từ  năm 2013 đến 2015 phải có:

– Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng và cập nhật quốc tế;

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải đạt ở trình độ Intermediate, có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 điểm do IIG cấp hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác.

– Tin học: Phải đạt trình độ Intermediate, có chứng chỉ quốc tế IC3 do Certiport – Hoa Kỳ cấp.

4.3.Mục tiêu đến năm 2020

•Phát triển đội ngũ: Quy mô giảng viên của Nhà trường đến năm 2025 sẽ là 450 giảng viên với 80% có trình độ sau đại học , trong đó có 35% là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư;  45% là thạc sĩ; 100% sử dụng tốt 01 ngoại ngữ cho giảng dạy và nghiên cứu.

•Số lượng chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2020, Nhà trường sẽ đào tạo 5 chuyên ngành bậc tiến sĩ;  14 chuyên ngành bậc thạc sĩ và  25 chuyên ngành bậc đại học.

•Quy mô đào tạo: Đến năm 2020, quy mô đào tạo của Nhà trường sẽ là:100 NCS; 500 học viên cao học và 14.000 sinh viên đại học.

•Chuẩn chất lượng đầu ra:  Sinh viên tốt nghiệp đại học từ 2016- đến 2020 có:

– Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng cao và cập nhật quốc tế;

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải đạt ở trình độ Intermediate, có chứng chỉ quốc tế TOEIC 500 điểm do IIG cấp hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác.

– Tin học: Phải đạt trình độ Upper Intermediate, có chứng chỉ quốc tế IC3 do Certiport – Hoa Kỳ cấp.

4.4.Mục tiêu  đến 2025

•Phát triển đội ngũ: Quy mô giảng viên của Nhà trường đến năm 2025 sẽ là 600 giảng viên với 90% có trình độ sau đại học , trong đó có 50% là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư;  40% là thạc sĩ; 100% giảng viên thành thạo Tiếng Anh.

•Số lượng chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2025 Nhà trường sẽ đào tạo 10 chuyên ngành bậc tiến sĩ;  20 chuyên ngành bậc thạc sĩ và  30 chuyên ngành bậc đại học.

•Quy mô đào tạo: Đến năm 2025, quy mô đào tạo của Nhà trường sẽ là: 200 NCS; 600  học viên cao học và 16.000 sinh viên đại học.

•Chuẩn chất lượng đầu ra:  Sinh viên tốt nghiệp đại học từ 2021- đến 2025 có:

 – Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng cao và cập nhật quốc tế;

        –  Ngoại ngữ: chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh Working Proficiency: TOEIC 550 điểm do IIG cấp hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác.

        – Tin học: chứng chỉ quốc tế trình độ Advanced, có chứng chỉ quốc tế IC3 do Certiport – Hoa Kỳ cấp.