Chiến lược phát triển

ON Thứ Tư 9 Tháng Một 2013. Posted in

II. SỨ MẠNG VÀ NHIỆM VỤ

 2.1. Sứ mạng

Sứ mạng của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở miền núi và trung du Bắc bộ.

2.2. Nhiệm vụ

  •  Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ về Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý
  • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ở  trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp cho các nhà doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý  các tổ chức kinh tế-xã hội và các địa phương.
  • Hợp tác với các trường đại học khác, các viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án phát triển

2.3. Khẩu hiệu (Slogan)

….đào tạo ra các nhà kinh tế tài năng và các doanh nhân thành đạt!

(…Producing talent Economists and Successful Entrepreneurs!)