Chiến lược phát triển

ON Thứ Tư 9 Tháng Một 2013. Posted in

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020,HƯỚNG TỚI NĂM 2025

LỜI TỰA

Đây là bản Chiến lược mang tính đường lối chung, định hướng cho sự phát triển tương lai của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đến năm 2020, hướng tới năm 2025- hai mươi năm sau, kể từ khi Nhà trường mới được thành lập. Chiến lược này sẽ chỉ ra các mục tiêu khách quan, các con đường, các giải pháp mang tính quy luật mà Nhà trường tất yếu phải trải qua để không ngừng phát triển trong thời đại cách mạng khoa học- công nghệ, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu.

Chiến lược này được biên soạn trên cơ sở nhận thức sâu sắc quy luật phát triển của nền giáo dục đại học thế giới, tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển của nền giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại hiện nay. Đây là một bước hoàn thiện quan trọng từ phiên bản đầu tiên đã được Đảng uỷ Trường thông qua và Hiệu trưởng Nhà trường ban hành năm 2007. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, các cô giáo, thầy giáo, các đồng chí cán bộ viên chức và các em sinh viên để Chiến lược này không ngừng được hoàn thiện.

Chiến lược này là một trong những văn bản quan trọng nhất trong suốt 20 năm đầu tiên của lịch sử Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Tuy nhiên, đây là một văn kiện có tính chất đường lối, chủ trương chung nhằm định hướng các hoạt động của Nhà trường. Nhà trường cần có các kế hoạch cụ thể về các mặt công tác. Các Phòng, Khoa, Trung tâm sẽ giúp Nhà trường xây dựng các kế hoạch công tác trong từng thời kỳ, từng năm, trên từng lĩnh vực. Các kế hoạch trên, sau khi được phê duyệt,  phải được mọi cá nhân, tập thể trong toàn trường  tích cực thực hiện để biến các chủ trương, định hướng trong Chiến lược này thành hành động cách mạng sinh động trong thực tiễn.

Với các hoạt  động bền bỉ, kiên trì và sáng tạo của các cô giáo, thầy giáo, các đồng chí cán bộ viên chức và các em sinh viên, theo các kế hoạch công tác của Nhà trường, theo định hướng- mục tiêu và giải pháp của Chiến lược này, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên  nhất định sẽ không ngừng phát triển, hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử vẻ vang mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nước nhà, đặc biệt ở  miền núi và trung du  phía Bắc nước ta.

Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Chí Thiện