Tình hình đăng ký học kỳ II năm học 2012-2013 các lớp hệ Đại học chính quy K8

ON Thứ Tư 9 Tháng Một 2013. Posted in

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHÒNG ĐÀO TẠO                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 199 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT                                              Thái Nguyên, ngày  8  tháng 01 năm 2013

 
THÔNG BÁO
Về việc Tình hình đăng ký học kỳ II năm học 2012-2013 các lớp hệ Đại học chính quy K8



Phòng Đào tạo thông báo tới Ban chủ nhiệm các khoa, Giảng viên và Sinh viên các lớp hệ đại học chính quy K8 về việc đăng ký học như sau:
I- Hủy các lớp học phần:
1- Toán kinh tế-2-12 (K8_TOANKT_LOP08)
2- Toán kinh tế-2-12 (K8_TOANKT_LOP11)
– Sinh viên các lớp học phần bị hủy sẽ chuyển đăng ký sang các lớp khác từ ngày 7/01 đến 11/01/2013.
II- Sinh viên K8 chưa đăng ký hoặc chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu:
Đề nghị sinh viên chưa đăng ký hoặc chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu (có danh sách kèm theo) thực hiện đăng ký học phần theo đúng quy chế. Nhà trường sẽ mở thêm thời hạn chỉ được phép đăng ký, không được phép hủy từ ngày 7/01 đến 11/01/2013.
III- Mở thêm lớp học phần:
– Kinh tế lượng-2-12 (K8_KTL_LOP11).
– Thời hạn đăng ký: từ ngày 7/01 đến 11/01/2013.
IV- Chú ý:
    Thời hạn đăng ký mở thêm trên IU chỉ được phép đăng ký, không được phép hủy.

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Đình Chúc