Nhận đơn xin cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất bổ sung

ON Thứ Hai 8 Tháng Tư 2013. Posted in

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHÒNG ĐÀO TẠO                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:  34/TB-ĐT                                                   Thái Nguyên, ngày  05  tháng  4  năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc nhận đơn xin cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất bổ sung    

 

Nhà trường đã cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho những sinh viên khóa K6 hệ đại học chính quy đủ điều kiện theo Quyết định số: 782/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2012.
Tuy nhiên, vì có một số sinh viên K6 bị trượt các học phần Giáo dục thể chất nên chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ. Trong năm học 2012-2013, có một số sinh viên đã hoàn thành việc trả nợ các học phần đó và đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.
Để tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt học kỳ 2, năm học 2012-2013, phòng Đào tạo thông báo: Những sinh viên K6 đã hoàn thành việc trả nợ học phần Giáo dục thể chất làm Đơn xin cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất bổ sung (Theo mẫu trên Website Nhà trường) và nộp cho Phòng Đào tạo để được cấp chứng chỉ bổ sung. Đơn nộp cho cô Nguyễn Thị Kiều Yến (Phòng 302- Nhà A3) trước ngày 24 tháng 4 năm 2013.
Vậy phòng Đào tạo thông báo để sinh viên khóa K6 được biết và thực hiện./.
 
   KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Ths. Trần Đình Chúc