Văn bản Thanh tra - Pháp chế
27/03/2017 | 12165 lượt xem

Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách công tác Tự đánh giá cơ sở đào tạo (lần 7)

Công văn hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo kết quả thẩm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

Kế hoạch triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (Giai đoạn 2)

Kế hoạch 'Lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học (khóa 10)'

Kế hoạch 'Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017'

Phòng chống tham nhũng

Chương trình về công tác pháp chế năm học 2015 - 2016

Quyết định Ban hành quy định về Công tác pháp chế ở Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quyết định vv phê duyệt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn công tác thanh tra

Quyết định ban hành quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ đầu vào Khóa 13

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHTN

Quy chế công tác học sinh, sinh viên ĐHTN hệ chính quy

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng năm học 2015 -2016
 
Quy định, quy chế, pháp luật áp dụng trong trường Đại học Kinh tế & QTKD
 
Công văn V/v kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đeo thẻ sinh viên đối với người học.
 
Quyết định Ban hành quy định về Công tác pháp chế ở Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 
Quyết định Ban hành quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 
Quyết định thành lập Ban Phòng chống tham nhũng
 
Công văn về việc thực hiện công khai năm học 2014-2015
 
Tổng kết cuộc thi viết Bài dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014
 
Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2014
 
Phòng chống tham nhũng