Văn bản Công tác - HSSV
27/03/2017 | 13325 lượt xem

Quyết định và quy định khung xử lý kỷ luật cho sv chính quy số 881/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6/9/2016

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy số 165/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/02/2016

Quy định công tác sinh viên năm 2016 theo quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 9/11/2016

Ban hành Quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý sinh viên các hệ đào tạo

Ban hành Quy định công tác sinh viên Trường Đại Học KT&QTKD, hệ Chính quy theo quyết định số 403/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 24/4/2014

Ban hành Quy định khung kỷ luật sinh viên, hệ Chính quy Trường Đại học KT&QTKD số 155/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6/3/2014

Ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho SV đại học hệ chính quy theo quyết định sô 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014

Quy định công tác sinh viên năm 2016

Quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý sinh viên các hệ đào tạo

Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Kinh tế và QTKD

Quy định công tác học sinh sinh viên

Quy định cấp và sử dụng thẻ cho sinh viên

Tiếp nhận và quản lý  sinh viên

Quy định về khung xử lý kỷ luật học viên vừa làm vừa học

Quy định về khung xử lý kỷ luật sinh viên chính quy