Xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường năm học 2020 - 2021
29/05/2020 | 678 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 Số: 407/ĐHKT&QTKD-KHTC

V/v xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường năm học 2020 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  28 tháng 05 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Căn cứ kế hoạch công tác tháng 5 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong Trường thực hiện xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020

  Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 (ước thực hiện đến hết tháng 6/2020), các đơn vị đánh giá việc thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 đã được Hiệu trưởng phê duyệt tại Quyết định số 840/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 13/9/3019.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021

   Các đơn vị căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020 và các công việc dự kiến thực hiện trong năm học 2020 - 2021 để xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021 cho đơn vị mình (theo biểu mẫu đính kèm).

Các đơn vị nộp bản in và bản điện tử về phòng Kế hoạch - Tài chính ( cho đồng chí Huy theo địa chỉ e-mail: nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn trước ngày 18/06/2020.

Đây là hoạt động rất quan trọng của Nhà trường trong năm học 2020 - 2021. Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để T/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, phòng KH-TC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy