Trang thông tin luận án tiến sĩ NCS Ngô Thị Huyền Trang
23/07/2020 | 588 lượt xem

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển du lịch nông thôn vùng Đông Bắc Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế

Mã số: 9.34.04.10

Họ và tên NCS: Ngô Thị Huyền Trang

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Thu

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  • Thứ nhất, luận án đã hoàn thiện một số vấn đề lý luận và thực tiễn về DLNT, sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển DLNT, phân tích tầm quan trọng sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý phát triển DLNT.

- Thứ hai, luận án góp phần xây dựng khung phân tích về sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển DLNT vùng Đông Bắc Việt Nam.

- Thứ ba, luận án tiến hànhphân tích thực trạng tham gia vào quản lý phát triển DLNT vùng Đông Bắc Việt Nam; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự tham gia của người dân. Thông qua phân tích định lượng bằng mô hình hồi quy đa biến, luận án đã chứng minh 4 yếu tố được đưa vào phân tích đều có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển DLNT khu vực Đông Bắc. Từ đó, cho thấy ý nghĩa và đóng góp lớn trong việc nhìn nhận vai trò của người dân, khuyến khích người dân tham gia tích cực hơn, giúp cân bằng lợi ích và làm hài hòa mối quan hệ giữa các bên liên quan.

- Thứ 4, căn cứ vào quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch nông thôn vùng Đông Bắc trong thời gian tới, kết hợp với những vấn đề còn tồn tại và kết quả phân tích mô hình SWOT về du lịch nông thôn, luận án đề xuất 02 nhóm giải pháp và 03 nhóm khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển du lịch nông thôn vùng Đông Bắc đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án có thể được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân có thể nhận định và đưa ra được các phương án quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Bên cạnh những thành công, luận án vẫn còn tồn tại một số hạn chế như mới chỉ nghiên cứu dựa trên 1 khía cạnh từ sự tham gia của riêng người dân tại địa phương. Trong khi các bên liên quan đến du lịch nông thôn bao gồm các đối tượng khác như chính quyền địa phương, nhà cung ứng dịch vụ du lịch,… Bên cạnh đó, luận án chưa đưa vào phân tích và chứng minh tổng hợp tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển du lịch nông thôn vùng Đông Bắc Việt Nam. Tác giả kỳ vọng hạn chế này sẽ được nghiên cứu ở luận án tiếp theo.

PH.D. DISSERTATION INFORMATION

Ph.D Dissertation Title: Studying people's participation in rural tourism development management in Northeastern VietNam
Major: Economic Management

Code: 9 34 04 10

Name of student: Ngo Thi Huyen Trang

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Thu

Training Institution: University of Economics and Business Administration – Thai Nguyen University.

NEW RESULTS OF DISSERTATION

- Firstly, The dissertation has completed a number of theoretical and practical issues on rural tourism, people's participation in rural tourism development management, analyzing the importance of people's participation in activities of rural tourism development management.

- Secondly, The dissertation contributes to the development of an analytical framework for the participation of people in the management of rural tourism development in Northeast Vietnam.

- Thirdly, The dissertation analysis the current situation of participation in rural tourism development management in Northeast Vietnam; assess the impact of these factors on people's participation. Through quantitative analysis by multivariate regression model, the dissertation has demonstrated that the 4 factors included in the analysis all affect the participation of people in the management of rural tourism development in Northeast Vietnam. From there, showing the meaning and great contribution in recognizing the role of the people, encouraging people to participate more actively, help balance benefits and harmonize the relationships between stakeholders.

- Fourthly, Based on the views and objectives of the Northeastern rural tourism development in the coming time, combined with the remaining issues and results of the SWOT model analysis on rural tourism, the thesis proposes 02 solution groups and 03 recommendations groups to enhance people's participation in the management of rural tourism development in the Northeast to 2025, with a vision to 2030

APPLICABILITY IN PRACTICE

The results in chapter 1, chapter 2 and chapter 3 of the dissertation should be useful references for teaching staff, scientists, students and research institutes in economics.

The results in chapter 4 and chapter 5 of this dissertation could be used as an important basis for state management agencies, organizations and individuals to propose solutions

ISSUES FOR FURTHER RESEARCH

Besides the successes, the thesis still has some limitations such as just researching on one aspect from the participation of local people. While the parties related to rural tourism include other subjects such as local authorities, tourism service providers, etc. Besides, the thesis has not yet analyzed and proved all factors affecting people's participation in rural tourism development management in Northeast Vietnam. The author expects this limitation will be studied in the next thesis.

Nhấn vào để tải tệp tin chi tiết