Thông báo V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017
18/01/2017 | 1664 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số :  65  / ĐHKT&QTKD-HCTC
V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Đại học Thái Nguyên công bố danh sách các ứng viên (Có danh sách và tóm tắt thành tích kèm theo) để xin ý kiến dư luận; Danh sách được niêm yết công khai trên bảng tin tại khu Hiệu bộ, đồng thời được đăng tải trên website của Đại học Thái Nguyên.

Nhà trường thông báo đến toàn thể CBVC biết và cho ý kiến phản hồi; mọi ý kiến phản hồi được viết thành văn bản gửi về Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Phòng 102 Nhà Hiệu bộ); Địa chỉ Email: xuanthuy@tueba.edu.vn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 14/02/2017.

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị (để t/h);
-Website (đăng tải);
- Lưu VT, HCTC.

TL.HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Xuân Thủy