Thông báo V/v khen thưởng HSSV tiêu biểu năm học 2019-2020 cấp ĐHTN
16/10/2020 | 441 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 935 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v khen thưởng HSSV tiêu biểu

 năm học 2019-2020 cấp ĐHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày  9  tháng  10  năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Kính gửi:       - BCN Khoa chuyên môn

                                                                                            - Viện Đào tạo Quốc tế

Thực hiện theo công văn số 1894/ĐHTN-HSSV ngày 6 tháng 10 năm 2020 về việc khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2019 – 2020 của Đại học Thái Nguyên. Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai xét chọn sinh viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2019 – 2020 theo số lượng như sau:

- Khoa Kế toán: 03 sinh viên.

- Khoa Quản trị Kinh doanh: 02 sinh viên.

- Khoa Kinh tế: 01 sinh viên.

- Khoa Ngân hàng – Tài chính: 01 sinh viên.

- Khoa Quản lý – Luật kinh tế: 01 sinh viên.

- Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch: 01 sinh viên.

-Viện Đào tạo quốc tế: 01 sinh viên

Các khoa hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ theo mẫu đính kèm, gửi (văn bản + bản điện tử) về phòng Công tác-HSSV (Đ/c Thảo).

Email: nguyenthaoctsv@tueba.edu.vn

Thời gian: chậm nhất 11h00 thứ sáu ngày 26/10/2020.

Lưu ý:

- Xét chọn sinh viên tiêu biểu ưu tiên các em SV thuộc diện gia đình khó khăn, con em dân tộc thiểu số, tham gia nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường lớp.

- Báo cáo mẫu M2, M3 đề nghị tóm tắt các thành tích cá nhân tiêu biểu và không dài quá 01 trang A4.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 

       Nơi nhận:

  • Như kính gửi (để t/h)
  • Lưu VT, CT-HSSV

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên