Thông báo V/v giới thiệu tấm gương nhà giáo tiêu biểu
24/03/2017 | 1745 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số :  285 / ĐHKT&QTKD-HCTC
V/v giới thiệu tấm gương nhà giáo tiêu biểu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 3 năm 2017


Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện công văn số 432/ĐHTN-PCTĐ ngày 20/3/2017 của Đại học Thái Nguyên V/v giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, HSSV tiêu biểu, Trường Đại học Kinh tế & QTKD đề nghị các đơn vị xét chọn và giới thiệu cán bộ, giảng viên nhằm giới thiệu, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của ngành giáo dục.

 1 . Tiêu chuẩn:

Cán bộ, giảng viên là gương sáng điển hình tiên tiến trong phong trào đổi mới, sáng tạo dạy và học, có những việc làm tốt đem lại lợi ích cho cộng đồng hoặc có sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, quản lý.

 2 . Số lượng: Được phân bổ giới thiệu 01 giảng viên

( Việc lựa chọn do Hội đồng TĐ-KT quyết định sau khi tập hợp danh sách các đơn vị gửi lên).

 3 . Yêu cầu hồ sơ nộp:

-         Báo cáo thành tích cá nhân ( kèm theo minh chứng).

-         Biên bản họp xét đề nghị giới thiệu của đơn vị.

-         02 ảnh 4x6.

-         Số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ Email (của người được giới thiệu).

4 . Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ:

Thời gian: Trước 9h00 ngày 27/3/2017.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Phòng 102 Nhà Hiệu bộ)

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị (để t/h);
-Website (đăng tải);
- Lưu VT, HCTC.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh