Thông báo v/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017
15/06/2017 | 2358 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số : 686  /ĐHKT&QTKD-HCTC
V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
 

Căn cứ Điểm 2 Điều 5 Quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN ngày 30/11/2016 của Giám đốc ĐHTN V/v ban hành Quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên “…đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động theo từng năm học, hoàn thành trước khi xét thi đua, khen thưởng năm học…”. Nhà trường yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động trước khi tiến hành xét thi đua, khen thưởng năm học.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai tới toàn thể CBVC thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, HCTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thanh Minh