Thông báo V/v cung cấp danh sách sinh viên tham gia học online trong học kỳ II năm học 2019 – 2020
20/05/2020 | 738 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   179 /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thái Nguyên, ngày   20  tháng   05  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v cung cấp danh sách sinh viên tham gia học online

trong học kỳ II năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ thông báo số 328/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Nhà trường về chính sách hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: “Những sinh viên đã tham gia học online trong học kỳ II năm học 2019-2020 sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí trong thời gian học tập trực tuyến”.

Để thực hiện đúng chủ trương của Nhà trường, Phòng Đào tạo cung cấp cho các Khoa danh sách sinh viên không tham gia học trực tuyến theo lớp học phần (có danh sách đính kèm), cố vấn học tập các lớp căn cứ vào danh sách này để xác nhận chính xác các sinh viên thuộc lớp mình quản lý đã tham gia học trực tuyến trong học kỳ II năm học 2019-2020. Sau đó, gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) về văn phòng Khoa, văn phòng Khoa tập hợp gửi lại phòng Đào tạo trước 15h thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trung tâm Hợp tác quốc tế về Đào tạo và Du học chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp thực hiện đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

- BCN các Khoa (thực hiện);

- Trung tâm HTQT về ĐT & DH;

- Đăng tải Website;

- Lưu ĐT.

                  

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền