Thông báo V/v cho sinh viên quốc tế học trực tuyến trong học kỳ I năm học 2020-2021
10/09/2020 | 266 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  227 /ĐT

V/v cho sinh viên quốc tế học trực tuyến trong học kỳ I năm học 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   10  tháng   09  năm 2020

 

Kính gửi:    Ban chủ nhiệm các Khoa.

                                

Căn cứ theo đề nghị của Viện đào tạo quốc tế và Phòng KHCN & HTQT, do dịch bệnh Covid-19 nên một số Lưu học sinh chưa được nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đã nhập cảnh nhưng đang trong thời gian cách ly. Do đó, một số Lưu học sinh này chưa thể tham gia học tập trung tại trường theo đúng kế hoạch học kỳ I năm học 2020-2021. Vậy, phòng Đào tạo đề nghị:

Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp học phần cập nhật lại danh sách sau 2 tuần học nếu có một số sinh viên quốc tế theo học sẽ dạy trực tiếp tại giảng đường, đồng thời cho sinh viên quốc tế tham gia cùng lớp học bằng phương pháp trực tuyến hoặc ghi hình lại nội dung tiết giảng và gửi lại cho sinh viên quốc tế.

Các Bộ môn thuộc Khoa đề xuất phương án thi cuối kỳ cho những sinh viên quốc tế xin học trực tuyến hết học kỳ I năm học 2020-2021.

 Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Bộ môn và giảng viên tham gia giảng dạy thực hiện đúng chủ trương của Nhà trường.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;

- Viện đào tạo quốc tế;

- Đăng tải Website;

- Lưu  ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền