Thông báo V/v cho sinh viên quốc tế học trực tuyến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020
05/05/2020 | 482 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  171  /ĐT

V/v cho sinh viên quốc tế học trực tuyến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    04  tháng   05   năm 2020

 

 

Kính gửi:  - Phòng KHCN và HTQT;

                 - Ban chủ nhiệm các Khoa;

                 - Trung tâm HTQT về Đào tạo và Du học.

 

Căn cứ thông báo số 318/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 27 tháng 04 năm 2020 về việc triệu tập người học trở lại học tập tại trường, tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới của Nhà trường.

Căn cứ theo nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam của Chính phủ, sinh viên quốc tế không được phép nhập cảnh vào Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Do đó, sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD thuộc đối tượng là sinh viên quốc tế sẽ tiếp tục học trực tuyến tại nước sở tại đến khi kết thúc kỳ II năm học 2019-2020.

Phòng KHCN và QHQT, Trung tâm HTQT về Đào tạo và Du học chịu trách nhiệm quản lý và thông báo, hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp học phần có sinh viên quốc tế theo học sẽ dạy trực tiếp tại giảng đường, đồng thời cho sinh viên quốc tế tham gia cùng lớp học bằng phương pháp trực tuyến hoặc ghi hình lại nội dung tiết giảng và gửi lại cho sinh viên quốc tế.

Các Bộ môn thuộc Khoa đề xuất phương án thi cuối kỳ cho những sinh viên quốc tế.

 Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Bộ môn và giảng viên tham gia giảng dạy thực hiện đúng chủ trương của Nhà trường.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;

- Đăng tải Website;

- Lưu  ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền