Thông báo về việc sinh viên các lớp hệ ĐHCQ sinh hoạt lớp ngày 4/5/2020
29/04/2020 | 1193 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:    170  /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  28   tháng   04   năm 2020

THÔNG BÁO

V/v sinh viên các lớp hệ ĐHCQ sinh hoạt lớp ngày 04/05/2020

 

Căn cứ thông báo số 318/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Nhà trường về việc triệu tập người học trở lại học tập tại trường, tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Nhà trường triển khai thực hiện phổ biến một số quy định chung sau khi sinh viên quay trở lại học tập tại trường. Do đó, thứ 2 (ngày 04/05/2020)  thời khóa biểu tất cả các lớp hệ ĐHCQ trong học kỳ II năm học 2019-2020 sẽ thay thế thành lịch sinh hoạt theo lớp biên chế, cụ thể như sau:

Các lớp thuộc K13 sinh hoạt bắt đầu từ 7h30 sáng thứ 2 (ngày 04/05/2020) theo khoa chuyên môn. Khoa Marketing tại phòng 203 GK1; khoa kinh tế tại phòng 201 GK1; khoa quản lý luật tại phòng 302 GK1; khoa QTKD tại phòng 103 GK1; khoa Kế toán tại phòng 301 GK1; khoa NHTC tại phòng 401 GK1. Đề nghị ban chủ nhiệm Khoa phân công đại diện cố vấn học tập đến phổ biến quy định.

Các lớp thuộc K14 bắt đầu sinh hoạt từ 9h sáng thứ 2 (ngày 04/05/2020)

Các lớp thuộc K15 bắt đầu sinh hoạt từ 13h30, chiều thứ 2 (ngày 04/05/2020)

Các lớp thuộc K16 bắt đầu sinh hoạt từ 15h chiều thứ 2 (ngày 04/05/2020).

Các lớp thuộc K14, K16 (Lớp 1) Chất lượng cao bắt đầu sinh hoạt : từ 8h vào 9h sáng thứ 2 (ngày 04/05/2020)

Các lớp thuộc K14, K16 (Lớp 2) Chất lượng cao bắt đầu sinh hoạt: từ 9h-10h sáng thứ 2 (ngày 04/05/2020)

Lịch dạy và học bù thứ 2 (ngày 04/05/2020) sẽ được bố trí như sau:

- Đối với các lớp học phần ngoài tiến độ K12 và các lớp học phần 6TC thay thế khóa luận K13 sẽ chuyển lịch học bù sang thứ 2 (ngày 18/05/2020)

- Đối với các lớp học phần thuộc K14 sẽ chuyển lịch học bù sang chủ nhật (ngày 17/05/2020)

- Đối với các lớp học phần thuộc K15, K16 lịch học sáng thứ 2 (ngày 04/05/2020) bù sang chiều thứ 6 (ngày 08/05/2020); lịch học chiều thứ thứ 2 (ngày 04/05/2020) bù sang chiều thứ 6 (ngày 29/05/2020)

- Đối với lịch học sáng thứ  2 (ngày 04/05/2020) của K14, K15 Chất lượng cao sẽ chuyển sang chiều thứ 2 (ngày 04/05/2020).

Ban chủ nhiệm Khoa, Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và du học chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp phổ biến các quy định chung liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid_19, các vấn đề liên quan đến học tập cho sinh viên, triển khai thực hiện tốt thông báo số 318/ĐHKT&QTKD-CTSV của Nhà trường.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và du học  thông báo đến giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập và sinh viên được biết để thực hiện./.

Ghi chú: Số tiết và giảng đường học bù và lịch sinh hoạt K14, K15, K16 không thay đổi.

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- TTHTQT về ĐT&DH (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu  ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền