Thông báo về việc nhận đơn xin học môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh năm học 2019-2020 hệ đại học chính quy
14/05/2020 | 1045 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 177 /TB-ĐT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13  tháng 5  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

hệ đại học chính quy năm học 2019-2020

 

Căn cứ Công văn số 797/ĐHTN - ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Đại học Thái Nguyên về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo môn Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2019-2020. Thời gian sinh viên các cơ sở đào tạo học lại / thi lại môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên hệ đại học chính quy các khóa như sau:

1. Đối với sinh viên chưa học môn học GDQP&AN: Nộp đơn xin học  môn học GDQP&AN (Mẫu kèm theo) cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ). Thời hạn nhận đơn từ ngày 13 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2020.

2. Đối với những sinh viên đã tham gia học môn học GDQP &QN nhưng trượt một số học phần: Sinh viên chủ động đăng ký với của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh – Đại học Thái Nguyên trong thời hạn quy định. Điện thoại liên hệ: 0208 6 251 465.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên. Vậy Phòng Đào tạo thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền