Thông báo về kế hoạch đăng ký học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên K14, K15, K16 hệ ĐHCQ
17/07/2020 | 1143 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:    203  /TB-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    8   tháng   7    năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch đăng ký các học phần của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy K14, K15, K16 trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I năm học 2020 - 2021

 

      Kính gửi:        -  Ban chủ nhiệm các Khoa;

                            - Trung tâm hợp tác quốc tế về Đào tạo và Du học;

                            -  Cố vấn học tập các lớp K14, K15, K16;

                            -  Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy(bao gồm sinh viên Chất lượng cao).

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo lịch đăng ký học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho sinh viên hệ Đại học chính quy K14, K15, K16 như sau:

  1. Thời hạn đăng ký khảo sát các học phần tự chọn

Một số ngành, chuyên ngành của K14, K15, K16 có các học phần tự chọn trong kỳ I năm học 20120-2021

Thời gian đăng ký khảo sát: từ ngày 9/7/2020 đến ngày 12/7/2020(đường link khảo sát đính kèm)

  1. Thời hạn đăng ký chính thức

- Đối với K16: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 30/7/2020 đến ngày 04/8/2020  

- Đối với K15: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 5/8/2020 đến ngày 10/8/2020

- Đối với K14: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 11/8/2020 đến ngày 17/8/2020

  1. Thời gian tổ chức đăng ký học ghép

Sinh viên tất cả các khóa đăng ký học ghép từ ngày 18/8/2020  đến ngày 21/8/2020

  1. Thời gian thông báo hủy lớp học phần

             Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 26/8/2020: Các lớp học phần có sĩ số nhỏ (không phải lớp chuyên ngành) thì sẽ thông báo hủy học phần và sinh viên thuộc lớp bị hủy chủ động đăng ký chuyển sang các lớp học phần khác đã được mở.

  1. Lưu ý trong quá trình đăng ký học:
  • Sinh viên kiểm tra khung chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành mình theo học để đăng ký đúng và đủ số học phần theo quy định.
  • Sinh viên các lớp Chất lượng cao K14, K15, K16 từ học kỳ I năm học 2020-2021 chủ động đăng ký học trên hệ thống IU sinh viên.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm triển khai đến cố vấn học tập hỗ trợ và đôn đốc sinh viên đăng ký học đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

       - Như K/gửi;

       - Trung tâm TT-TV;

       - Lưu ĐT.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền