Thông báo nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kì 1, năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy
19/10/2020 | 626 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 237/TB-ĐT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

 

V/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 1, năm học 2020-2021

của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

 

 

Căn cứ vào lịch thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 các khóa 14, khóa 15, khóa 16 và các lớp chất lượng cao hệ đại học chính quy đã ban hành, các sinh viên các khóa có nhu cầu thi ghép, đổi ca thi, hoãn thi nộp đơn cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ). Lưu ý: Các sinh viên xin thi ghép phải mang theo đơn xin hoãn thi từ đợt thi trước, sinh viên hoãn thi lý do ốm đau phải mang theo xác nhận của cơ quan y tế, đổi ca thi do trùng lịch thi phải in lịch thi cá nhân từ hệ thống IU sinh viên). Phòng Đào tạo nhận đơn của sinh viên từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên, trừ những trường hợp sinh viên hoãn thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn).

Vậy Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Viện Đào tạo quốc tế;

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền