Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2016 - 2017
31/07/2017 | 4488 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số : 692/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 13  tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ “Bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ”; Nghị  định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành luật Bổ sung sửa đổi một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013”;

Căn cứ Thông tư số 35/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành giáo dục;

            Căn cứ vào Quy định Thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số: 1003/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

 Căn cứ vào Quyết định số 591/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh V/v công nhận sáng kiến, giải pháp công tác  năm học 2016-2017;

   Căn cứ Quyết định số 325/QĐ - ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 12/4/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD V/v kiện toàn thành viên Hội đồng TĐ-KT và Thường trực Hội đồng TĐ-KT;

Căn cứ kết quả họp xét thi đua ngày 03/7/2017 của Hội đồng  TĐ - KT Trường Đại học Kinh tế & QTKD;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 cho:

 1 . Danh hiệu tập thể

- 03 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

- 17 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

 2 . Danh hiệu cá nhân

- 69 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở".

- 423 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Điều 2. Công nhận các hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 cho:

1 . Khen thưởng tập thể

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho 16 tập thể.

2 . Khen thưởng cá nhân

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho 71 cá nhân

Điều 3. Cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên được cấp giấy chứng nhận và mức thưởng theo chế độ quy định

1 . Danh hiệu tập thể

- Tập thể lao động xuất sắc: 1.950.000đ/tập thể.

- Tập thể lao động tiên tiến: 1.050.000đ/tập thể.

2 . Khen thưởng  tập thể

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho  tập thể: 400.000đ/tập thể.

3 . Danh hiệu cá nhân

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 1.300.000đ/cá nhân.

- Lao động tiên tiến: 400.000đ/cá nhân.

4 . Khen thưởng  cá nhân

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho  cá nhân: 200.000đ/cá nhân.

Tổng số tiền thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Quyết định: 275.600.000 đ.

Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi năm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn ./.

Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ Thi đua Khen thưởng của Nhà trường.

Điều 4. Các Ông (bà) Trưởng Phòng KH-TC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Có danh sách kèm theo)

Nơi nhận:

-     ĐHTN (b/c);
-     BGH (b/c);
-     Như điều 4 (t/h);
-     Lưu HCTC,VT.

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ-KT


(Đã ký)
 

TS. Trần Quang Huy