Quyết định về việc ban hành tiêu chí Thi đua – Khen thưởng
19/06/2017 | 2239 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số : 113 /QĐ-ĐHKT&QTKD - TĐKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04  tháng 02  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chí Thi đua – Khen thưởng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

- Căn cứ Luật TĐ – KT số 16/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013;

- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

 - Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ/BGD-ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHTN và các Trường thành viên;

-  Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-ĐHTN ngày 02/3/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên;

 Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ kết quả họp ngày 16/01/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”.

Điều 2. Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được áp dụng từ năm học 2014-2015 và thay thế cho  Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã ban hành trong các năm học trước.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nhấn để xem chi tiết

 

Nơi nhận:

-     BGH(để b/c)
-     Như điều 3 (t/h);
-     Lưu VT,TĐKT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ-KT

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Chí Thiện