Phản hồi về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 và khen thưởng năm học 2019-2020
11/09/2020 | 1164 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 821/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v phản hồi đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II, khen thưởng năm học 2019 -2020 cho SV

hệ đại học chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 11  tháng 9  năm 2020

 

   

                                       Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

                          

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 11/9/2020 về việc đánh giá điểm rèn luyện, kỷ luật HSSV trong học kỳ II năm học 2019 -2020 và khen thưởng HSSV năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về danh sách đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các lớp  K14, K15, K16 trong học kỳ I năm học 2019 -2020 và khen thưởng năm học 2019-2020 (dự kiến).

          (Ghi chú: Danh sách dự kiến điểm rèn luyện; Danh sách dự kiến khen thưởng năm học 2019-2020)

Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 16h00 ngày 15/9/2020 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên