Khai báo chỗ ở của sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021
14/10/2020 | 423 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

  Số: …./TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày  … tháng 10  năm 2020.

 

THÔNG BÁO

V/v khai báo chỗ ở của sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

 

 

         Căn cứ vào Quy chế quản lý HSSV ngoại trú của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 1718/2007/QĐ-UB ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Để đảm bảo theo dõi và quản lý kịp thời tình hình sinh viên nội, ngoại trú theo đúng quy định, Nhà trường yêu cầu Phòng Công tác - HSSV, Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm HTQT về Đào tạo và Du học, cố vấn học tập và sinh viên toàn trường thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

        1. Phòng Công tác - HSSV làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu tài liệu khai báo chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên; Tổng hợp, cập nhật danh sách sinh viên  ở nội trú, ngoại trú học kỳ I năm học 2020 - 2021 và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu.

        2. Các Khoa, Trung tâm HTQT về ĐT&DH có trách nhiệm triển khai cho sinh viên khai báo chỗ ở hiện tại và lập danh sách sinh viên nội trú, ngoại trú do đơn vị quản lý theo mẫu đính kèm. Gửi Phiếu khai báo thông tin và danh sách về phòng 102 nhà K7 khu Ký túc xá trường Đại học Kinh tế trước ngày 20/10/2020 (gửi kèm bản mềm danh sách sinh viên nội trú, ngoại trú theo địa chỉ: lamthaongoaitru@gmail.com), gặp đ/c Thao  ĐT: 0972 406 947. 0912 735 447

        Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

    Nơi nhận:

   - BGH (b/c);

   - Phòng Công tác HSSV (t/h);

   - Các khoa(t/h);

   - Trung tâm HTQT về ĐT&DH (t/h);

   - Đăng website;

   - Lưu VT, CTSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên