Kết quả xét chế độ chính sách và học bổng KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2020 -2021
23/10/2020 | 824 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số: 991/ĐHKT&QTKD-CTSV

Về kết quả xét chế độ chính sách và học bổng

KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy

học kỳ I năm học 2020 -2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 
                     Kính gửi:       Các Khoa chuyên môn

                                           Viện Đào tạo Quốc tế

                            

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 23/10/2020 của Nhà trường về việc xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2020 -2021;

Nhà trường đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên về kết quả xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập như sau:

1. Kết quả xét chế độ chính sách

1.1 Miễn, giảm học phí (theo NĐ 86/2015/NĐ-CP)

+ Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí: (Danh sách đính kèm);

+ Thời gian được miễn, giảm: Học kỳ I năm học 2020-2021 (5 tháng)

1.2 Miễn, giảm học phí (hoàn cảnh khó khăn)

+ Danh sách sinh viên được xét miễn, giảm học phí:

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Đối tượng

miễn, giảm

Tỷ lệ

miễn giảm

1

DTE2053401150024

Nông Đức Huy

09/08/2002

K17-MKT

HCKK

100%

2

DTE2053403010315

Nguyễn Thị Hiền

19/07/2002

K17-Kế toán 4

HCKK

100%

3

DTE2053403010040

Đỗ Thị Thúy Gấm

20/10/2002

K17-Kế toán 4

HCKK

100%

 

+ Thời gian được miễn, giảm: Học kỳ I năm học 2020-2021 (5 tháng)

1.3 Trợ cấp xã hội (theo QĐ 1121/1997/QĐ-TTg và QĐ 194/2001/QĐ-TTg)

+ Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội: (Danh sách đính kèm);

+ Thời gian được hưởng:  Học kỳ I năm học 2020-2021 (6 tháng)

1.4 Hỗ trợ chi phí học tập (theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg, TTLT 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC)

+ Danh sách sinh viên được Hỗ trợ chi phí học tập: (Danh sách đính kèm);

+ Mức hưởng: 60% mức lương tối thiểu (894.000đ/tháng)

+ Thời gian được hưởng:  Học kỳ I năm học 2020-2021 (5 tháng)

1.5 Hỗ trợ học tập (theo NĐ 57/2017/NĐ-CP)

+ Danh sách sinh viên được hưởng:

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Dân tộc

Lớp

1

DTE1753403010395

Nguyễn Thị Thu Thủy

18/11/1999

Ngái

K14-KTTH A

2

DTE1753101010039

Đỗ Thị Bảo Ngọc

23/05/1999

Ngái

K14-QTKD CLC

3

DTE1753403010461

Nguyễn Thị Hải Yến

28/02/1998

Ngái

K14-KTTH D

4

DTE1753403010453

Lồ Văn Việt

19/12/1999

Bố Y

K14 - KTDN

5

DTE1953403010191

Trần Thị Cẩm Vân

26/12/2001

Ngái

K16-Kế toán 1

6

DTE1953403010381

Ngũ Linh Nhi

06/10/2001

Bố Y

K16-Kế toán 6

7

DTE1953401010048

Trần Đức Long

21/02/1997

Ngái

K16-QTKD 1

8

DTE1953401010156

Phạm Thị Thanh Trà

04/11/2001

Ngái

K16-QTKD 3

 

+ Mức hưởng: 100% mức lương tối thiểu (1.490.000đ/tháng)

+ Thời gian được hưởng: Học kỳ I năm học 2020-2021 (6 tháng)

2. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ quỹ học bổng KKHT học kỳ I năm học 2020 – 2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt; Căn cứ mức cấp học bổng KKHT trong năm học 2020-2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt và kết quả học tập, rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng và mức cấp học bổng đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân bổ cho từng khoa, từng khóa theo số lượng sinh viên và theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

  • Quỹ học bổng KKHT học kỳ I năm học 2020-2021:

TT

Quỹ học bổng

Số tiền (đ)

Ghi chú

1

Hệ chính quy (chương trình đại trà)

1.039.861.000

 

2

Hệ chính quy (chương trình CLC)

52.659.240

 

 

Cộng

1.092.520.240

 

 
  • Mức học bổng áp dụng trong năm học 2020-2021:

Học bổng

Mức (đ/tháng)

Ghi chú

Loại xuất sắc

1.100.000

Chiếm 10% quỹ HBKKHT

Loại giỏi

1.040.000

Chiếm 20% quỹ HBKKHT

Loại khá

980.000

Chiếm 70% quỹ HBKKHT

 
  • Danh sách sinh viên đạt học bổng KKHT: (Danh sách đính kèm)
  • Thời gian được hưởng: Học kỳ I năm học 2020-2021 (5 tháng)

 

Nhà trường đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi chậm nhất ngày 28/10/2020. Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh nếu thông tin phản hồi được chấp thuận. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Lương Đức