Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018
30/05/2018 | 4355 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số : 562/ĐHKT&QTKD-TTPC
V/v hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện Kế hoạch số 459/KH-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 07/5/2018 của Hiệu trưởng V/v tổ chức xét thi đua năm học 2017-2018, đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018-2019. Thường trực Hội đồng TĐ-KT đề nghị các đơn vị tiến hành tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018, như sau:

1. Đối tượng xét tặng

- Cán bộ, viên chức (CBVC), người lao động trong biên chế, lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên.

- CBVC, người lao động chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xét, bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng. Trường hợp  có thời gian công tác tại đơn vị cũ   từ 06 tháng trở lên, khi xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có ý kiến nhận xét của đơn vị trước khi chuyển đến (đơn vị cũ).

2. Tiêu chuẩn xét tặng, tiêu chí chấm điểm

- Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo tiêu chuẩn quy định từ Điều 10 đến Điều 32 của bản “Quy định công tác Thi đua , khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD V/v ban hành Bộ tiêu chí Thi đua - Khen thưởng.

3. Quy trình xét tặng

- Quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng thực hiện theo Điểm b, Khoản 1 , Điều 37 của  “Quy định công tác Thi đua , khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên”.

- Tập thể, cá nhân làm báo cáo tổng kết năm học (theo mẫu số 01, mẫu số 02) và photo minh chứng kèm theo (nếu có). Đối với các danh hiệu thi đua từ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (đối với cá nhân), Cờ thi đua của Bộ (đối với tập thể) trở lên và các hình thức khen thưởng từ Giấy khen của Giám đốc ĐHTN trở lên phải làm báo cáo thành tích (theo mẫu số 03, mẫu số 04)

- Họp toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị để bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân và tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đối với mỗi hình thức thi đua, khen thưởng của tập thể và từng cá nhân.

- Cán bộ phụ trách thi đua của đơn vị làm biên bản họp (theo mẫu số 05) và bản tổng hợp đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 06), bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07).

- Nộp hồ sơ về Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Phòng 308 Nhà Hiệu bộ).

4. Hồ sơ xét tặng

Hồ sơ nộp về Thường trực Hội đồng TĐ-KT gồm:

- Biên bản họp của đơn vị.

- Bản tổng hợp đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của tập thể, cá nhân.

- Bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo tổng kết năm học của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

- Minh chứng xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở.

            Lưu ý:

- Các đơn vị sử dụng kết quả phân loại CBVC hưởng thu nhập tăng thêm các quý II/2017, III/2017, IV/2017, I/2018 để làm cơ sở chấm điểm thi đua đối với tiêu chí “Mức độ hoàn thành nhiệm vụ để xét lương nội bộ hàng Quý”.

- Tỷ lệ cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiến tiến” của đơn vị, trong đó đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu số dư thì được làm tròn lên.

- Giấy khen của Hiệu trưởng (Đối với cá nhân): Số lượng không vượt quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN (Đối với cá nhân): Số lượng không vượt quá 5% số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT

- Giấy khen của Hiệu trưởng (Đối với tập thể): Số lượng không vượt quá 30% số tập thể (tính tập thể từ cấp trực thuộc Khoa, Phòng trở lên).

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN (Đối với tập thể): Số lượng không vượt quá 30% số tập thể đạt danh hiệu TTLĐXS (tập thể trực thuộc Trường) .

5. Thời gian nộp hồ sơ

 Trước 16h00 ngày 22/6/2018 tại Thường trực Hội đồng TĐ-KT Phòng 308 Nhà Hiệu bộ

Đơn vị nào không nộp hồ sơ hoặc nộp chậm so với thời hạn quy định tại công văn này, Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho đơn vị đó.

 

Nhấn để tải mẫu văn bản kèm theo

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, TT HĐ TĐ-KT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS Trần Quang Huy