V/v chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân, tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2019
10/10/2019 | 7184 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1013 /ĐHKT&QTKD-TTPC

V/v chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân,

tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2019

Thái Nguyên, ngày10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:    Lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-BGDĐT ngày 25/02/2019 về việc tổ chức “Lễ tri ân, tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2019” trong 02 ngày (16-17/11/2019 tại Hà Nội); Công văn số 1410/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 03/10/2019 về việc chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân, tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2019.

Nhà trường đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm xét và đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu để tham dự Chương trình như sau:

1. Số lượng: Trường Đại học Kinh tế và QTKD: 01 đại diện

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

2.1 Điều kiện

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, có uy tín về chuyên môn, có nhiều cống hiến đối với giáo dục ở địa phương; có thâm niên giảng dạy từ 15 năm trở lên (trường hợp thâm niên giảng dạy ít hơn 15 năm đề nghị có báo cáo thuyết minh chi tiết về việc lựa chọn của đơn vị).

2.2 Tiêu chuẩn

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng ở mục 2.1 nêu trên, đáp ứng một hoặc một số tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt được kết quả, thành tích nổi bật có sự đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục.

- Có sáng kiến tiêu biểu, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục.

- Có tinh thần vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu (có mẫu kèm theo) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trước ngày 14/10/2019, bản điện tử (file Word) gửi địa chỉ email: xuanthuy@tueba.edu.vn.

 

Nơi nhận:

  • Như k/g;
  • Lưu VT, TTPC.

K/T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên