Thông báo V/v xét trao tặng “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”
01/07/2016 | 1308 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số :  386 / ĐHKT&QTKD-TĐKT
V/v xét trao tặng “Giải thưởng Phụ nữ
Việt Nam năm 2016”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4  năm 2016

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện Công văn số 643/ĐHTN-PCTĐ ngày 27/4/2016 của Giám đốc ĐHTN V/v triển khai xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị các đơn vị xét và lựa chọn giới thiệu đề cử 01 cá nhân nữ hoặc 01 tập thể nữ để đề nghị xét trao tặng “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”.

Tiêu chuẩn:  

Theo tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam tại Công văn số 150/CV-HĐQLQ ngày 14/3/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (có văn bản gửi kèm).

Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Biên bản họp xét và danh sách đề nghị trao tặng “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016” có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (01 bộ).

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề cử viết theo mẫu báo cáo có tại Công văn số 150/CV-HĐQLQ ngày 14/3/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (04 bộ) .

+ Minh chứng liên quan đến thành tích của cá nhân, tập thể (04 bộ).

  • Thời gian nộp hồ sơ đề nghị: Trước 10h00 ngày thứ 6 (6/5/2016) tại Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường phòng 102 nhà điều hành.

Hội đồng TĐ-KT Nhà trường sẽ không xét những hồ sơ nộp không đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
-Các đơn vị (để t/h);
-Website (đăng tải);
-Lưu VT, TĐKT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh