Thông báo V/v xét tặng Kỷ niệm chương”Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực KH&CN
01/07/2016 | 978 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số :  325 / ĐHKT&QTKD-TĐKT
V/v xét tặng Kỷ niệm chương”Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực KH&CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4  năm 2016

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện công văn số 279/UBDT-TH ngày 05/4/2016 của Ủy ban dân tộc V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực KH&CN.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị các đơn vị xem xét và lựa chọn giới thiệu các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của đơn vị mình để đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”.

Tiêu chuẩn:

Là người dân tộc thiểu số được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân.

Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền công nhận, doanh nhân, nghệ sỹ, nghệ nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Sở, Ban ngành tỉnh đang làm nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương và đã được tặng Bằng khen của cơ quan quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp huyện, xã đang làm nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Có thời gian công tác liên tục từ 10 năm trở lên đối với nam, 08 năm trở lên đối với nữ tính đến thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Giấy khen hoặc Bằng khen của cơ quan quản lý.

  • Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

+ Báo cáo thành tích của cá nhân nghị xét tặng Kỷ niệm chương (gửi về địa chỉ xuanthuy@tueba.edu.vn đối với bản mềm).

  • Thời gian nộp hồ sơ đề nghị: Trước 10h00 ngày thứ 3 (19/4/2016) tại Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường phòng 102 nhà điều hành.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thiện hồ sơ gửi về theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
– Các đơn vị (để t/h);
-Website (đăng tải);
– Lưu VT, TCCB.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Thanh Minh