Thông báo v/v tổ chức xét thi đua năm học 2016-2017 đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018
24/05/2017 | 2232 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số : 556 /KH – ĐHKT&QTKD-TĐKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v  tổ chức xét thi đua năm học  2016-2017
Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018

 

Để chủ động cho các đơn vị và cá nhân trong việc bố trí công tác cuối năm học 2016-2017 và những ngày đầu năm học 2017-2018. Thường trực Hội đồng TĐ-KT xây dựng kế hoạch để tổ chức tổng kết năm học và xét thi đua cụ thể như sau:

1 . Từ 22/5/2017 đến 09/6/2017 Hội đồng xét sáng kiến Nhà trường tổ chức xét và công nhận sáng kiến, giải pháp công tác cho các đơn vị và cá nhân. Gửi Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp công tác của các đơn vị và cá nhân về Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường trước ngày 13/6/2017.

          Lưu ý: Sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận phải căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2016.(Bản mềm Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2016 lấy tại http://tueba.edu.vn/thi-dua-khen-thuong/Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2016 Quy định TĐ-KT trong ĐHTN)

2 . Từ 13/6/2017 đến 25/6/2017 các đơn vị tổ chức tổng kết năm học và xét thi đua tại cơ sở. Gửi kết quả xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2016-2017 về Thường trực Hội đồng TĐ-KT.

3 . Từ 26/6/2017 đến 30/6/2017 Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường tổng hợp, tổ chức thẩm định các hồ sơ đề nghị Khen thưởng của các đơn vị và cá nhân.

4 . Từ 01/7/2017 đến 09/7/2017 Hội đồng TĐ – KT Nhà trường tổ chức xét thi đua năm học. Đăng trên Website xin ý kiến đóng góp của CBVC.

5 . Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 cho các tập thể và cá nhân. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng TĐ – KT Đại học Thái Nguyên trước ngày 14/7/2017.

6 . Từ 20/8/2017 đến 31/8/2017 các đơn vị tổ chức phát động, đăng ký Thi đua cho tập thể và cá nhân năm học 2017-2018, gửi bản đăng ký về Thường trực Hội đồng TĐ – KT Nhà trường trước ngày 05/9/2017. (Cả bản cứng và bản mềm)

Lưu ý: Các cá nhân và tập thể đề nghị khen cao phải có đầy đủ các báo cáo thành tích của các mức độ đề nghị khen và nộp về Thường trực Hội đồng TĐ – KT Nhà trường cùng kết quả tổng hợp của đơn vị. Nếu không có các báo cáo thành tích và đề nghị khen của từng mức độ khen thì Hội đồng TĐ – KT Nhà trường sẽ không tiến hành xét.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã đạt danh hiệu CSTĐCS các năm 2014-2015; 2015-2016 và đề nghị CSTĐCS năm 2016-2017 cùng với đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ thì phải có đủ 02 báo cáo thành tích ( báo cáo thành tích cá nhân năm học 2016-2017 đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐCS và báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ năm học 2016-2017)

Căn cứ kế hoạch trên, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, Thường trực các Hội đồng chủ động triển khai công tác theo nhiệm vụ được phân công để thuận lợi cho việc hoàn thành công tác tổng kết, bình xét thi đua – khen thưởng thu được kết quả tốt, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, TT TĐ-KT.

HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)
 

TS. Trần Quang Huy