Thông báo v/v kết luận phiên họp góp ý vào Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng
24/05/2017 | 1571 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số : 558 /ĐHKT&QTKD-TĐKT
V/v kết luận phiên họp góp ý vào Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5  năm 2017

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Ngày 19/5/2017 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đã tiến hành họp để rà soát các tiêu chí thi đua tại Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng hiện đang áp dụng để xét thi đua tại Nhà trường. Hội đồng TĐ-KT đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

1 . Năm học 2016-2017 tiếp tục áp dụng Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng ban hành theo QĐ số 113/QĐ-ĐHKT&QTKD-TĐKT ngày 04/02/2015 trong việc chấm điểm xét tặng các danh hiệu Thi đua, hình thức Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong toàn trường.

2 . Trong quá trình xét tặng cần lưu ý một số nội dung sau:

-  Tại mẫu số 1 và số 2 Tiêu chí 4.3 phần điểm thưởng mở rộng thêm: Cá nhân có các hoạt động đào tạo, tuyển sinh tạo nguồn thu cho Nhà trường sẽ được thưởng điểm theo các mức: Thưởng 15 điểm khi có kết quả thu từ 50 triệu đồng trở lên, thưởng 30 điểm khi có kết quả thu từ 100 triệu đồng trở lên.

-  Các cá nhân có tên trong danh sách tác giả bài báo đều được tính điểm thi đua như nhau.

Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, TT HĐ TĐ-KT.

HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)
 

TS. Trần Quang Huy