Thông báo v/v Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018
15/05/2018 | 1793 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số :  500 / ĐHKT&QTKD-TTPC
V/v Đề cử xét trao tặng Giải thưởng
Phụ nữ Việt Nam năm 2018

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5  năm 2018

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Ngày 7/5/2018, Đại học Thái Nguyên đã có Công văn số 801/ĐHTN-PCTĐ về việc triển khai xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018” do Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tổ chức và trao giải.

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh triển khai công tác xét chọn và giới thiệu cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để đề cử trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018  đến các đơn vị như sau:

1 . Đề nghị các đơn vị tiến hành việc xét chọn và giới thiệu 01 cá nhân nữ hoặc 01 tập thể nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018.

2 . Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình xét chọn thực hiện theo Công văn số 1416/CV-HĐQLQ ngày 03/4/2018 của Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (có văn bản gửi kèm).

3 . Số lượng Hồ sơ nộp về Thường trực HĐ TĐ-KT Nhà trường: 04 bộ (02 bộ hồ sơ gốc)

4 . Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 31/5/2018. Hội đồng TĐ-KT Nhà trường sẽ không xét những hồ sơ nộp sau thời hạn quy định trên.

Hồ sơ nộp về Thường trực Hội đồng TĐ-KT, Phòng 308 Nhà Hiệu bộ và bản mềm gửi qua địa chỉ xuanthuy@tueba.edu.vn

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

-Website (đăng tải);

- Lưu VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Quang Huy