Thông báo nộp kết quả phân loại Thi đua Quý II /2017
31/07/2017 | 1413 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:        /ĐHKT&QTKD-HCTC
V/v nộp kết quả phân loại Thi đua
Quý II /2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 6  năm 2017

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác bình xét, phân loại CBVC hưởng thu nhập tăng thêm QuýII /2017 theo các nội dung sau:

1. Đối tượng bình xét

- CBVC (biên chế và hợp đông) có thời gian làm việc tại Nhà trường từ 15/6/2017 trở về trước. Đối với các trường hợp chuyển công tác về trường hoặc ký HĐLD có thời gian công tác trong tháng phát sinh nếu >16 ngày được làm tròn thành 01 tháng./Quý.

- Các trường hợp CBVC nữ hưởng chế độ thai sản (nghỉ 6 tháng) sẽ không được xét hưởng thu nhập tăng thêm 02 quý trong thời gian nghỉ

Lưu ý: Không tiến hành bình xét, phân loại hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương đối với đối tượng Hợp đồng khoán gọn.

2. Tỷ lệ bình xét

- Loại A: Không quá 30% tổng số CBVC đủ điều kiện xét.

- Loại B,C,D được xét căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và ý thức chấp hành nội quy, quy chế của từng cá nhân.

- Việc quản lý ngày giờ công, hiệu quả công tác của mỗi CBVC được minh chứng trên các kênh thông tin: 

+ Công tác quản lý trực tiếp của lãnh đạo các đơn vị.

+ Bảng kê chi tiết việc theo dõi thời gian làm việc được in từ máy chấm công.

+ Kết quả kiểm tra thường xuyên và đột xuất của Phòng Đào tạo, Phòng TT - PC, Phòng CT HSSV.

(Các đơn vị liên hệ với các bộ phận quản lý thông tin để lấy dữ liệu phục vụ công tác bình xét, phân loại)

            3. Hỗ trợ thu nhập cho khối nhân viên phòng, khoa, Trung tâm

* Đối tượng: CBVC đang công tác tại Nhà trường: lao động trong biên chế và lao động hợp đồng  (không bao gồm những người có mã ngạch V.07.01.03; 15.111; 15.113 và những người có hệ số chức vụ lãnh đạo) được xếp loại A hoặc B

Lưu ý: Những người có mã ngạch giảng viên, tạo nguồn giảng viên nhưng chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo thì được xét hỗ trợ như khối nhân viên Phòng, Khoa, Trung tâm

* Số tiền hỗ trợ: Bằng 15% lương tối thiểu/tháng.

4. Hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp

* Đối tượng: CBVC đang công tác tại Nhà trường: lao động trong biên chế và lao động hợp đồng  có tổng hệ số lương cơ bản + phụ cấp khác (chức vụ, trách nhiệm, giảng viên )  <  3,0.

* Số tiền hỗ trợ: Bằng 10% lương tối thiểu/tháng.

5. Thời gian nộp kết quả bình xét

- Danh sách xét hưởng lương tăng thêm Quý II /2017 (có mẫu đính kèm)  gửi về Thường trực Hội đồng  xét hưởng lương tăng thêm Phòng 102 Nhà hiệu bộ trước 16h00 ngày 10/07/2017.

Lưu ý:

-    Phải gửi cả bản cứng có chữ ký của trưởng đơn vị và bản mềm về địa chỉ Xuanthuy@tueba.edu.vn.

Sau thời hạn trên, đơn vị nào không nộp Danh sách xét hưởng lương tăng thêm Quý II/2017 sẽ không được xét  tại Hội đồng Nhà trường, lãnh đạo đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị (để t/h);
-Website (đăng tải);
- Lưu VT, TĐKT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TS. Nguyễn Thanh Minh