Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tiêu chí thi đua năm học 2017-2018
26/01/2018 | 2044 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số : 73 / ĐHKT&QTKD-TTPC

V/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tiêu chí thi đua năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01  năm 2018


 

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

 

Bộ “Tiêu chí thi đua năm học” được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý, định hướng, hướng dẫn các đơn vị hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương thi đua lao động sáng tạo, rèn đức luyện tài, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBVC và công tác khen thưởng trong Nhà trường.

Với mục tiêu xây dựng Bộ “Tiêu chí thi đua năm học” đáp ứng với yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng, có tính ổn định, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thế mạnh của các đơn vị, CBVC trong toàn Trường, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị góp ý vào Dự thảo Bộ “Tiêu chí thi đua năm học 2017-2018”.

Mọi ý kiến đóng góp đề nghị các đơn vị tổng hợp bằng văn bản và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Phòng 308 Nhà Hiệu bộ và bản mềm tại địa chỉ xuanthuy@tueba.edu.vn trước ngày 29/01/2018.

Nếu quá thời hạn trên, các đơn vị không có ý kiến thì sẽ được hiểu là nhất trí với bản dự thảo đã gửi.

(Dự thảo tiêu chí thi đua năm học 2017-2018)

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

-Website (đăng tải);

- Lưu VT, TĐKT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS. TS. Đỗ Anh Tài

 

 

 

 

 

CĂN CỨ SOẠN THẢO

Dự thảo Tiêu chí thi đua năm học 2017-2018

 

1 . Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

2 . Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng”;

3 . Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng”;

4 . Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2016 của Giám đốc ĐHTN ban hành “Quy định thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên”;

5 . Quyết định số 2760/QĐ-ĐHTN ngày 25/12/2017 V/v ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2017-2018;

6 . Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 V/v ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong ĐHTN;

6 . Quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN ngày 30/11/2016 V/v ban hành Quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của ĐHTN;

7 . Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học  2017 - 2018 tại Báo cáo số 1063/BC-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 02 tháng 10 năm 2017;