Thẩm định kết quả đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016-2017
31/07/2017 | 1402 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số :  820  / ĐHKT&QTKD-HCTC
V/v Thẩm định kết quả đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 31 tháng 7  năm 2017

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ Công văn số 1250/ĐHTN-PCTĐ  ngày 07/7/2017 của Giám đốc ĐHTN V/v Thẩm định kết quả đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016-2017;

Nhà trường thông báo kế hoạch làm việc với  Đoàn thẩm định kết quả tự đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016-2017 của ĐHTN như sau:

I. Thành phần tham gia:

- BGH.

- Trưởng, Phó các đơn vị: Phòng HC-TC, Đào tạo, KT&ĐBCLGD, CTHSSV, KHCN&HTQT, KH-TC, QT-PV, TT-PC, TT TT-TV và các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực liên quan tới các tiêu chí thẩm định.

- Kế toán trưởng, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, VP Công đoàn, HSV, ĐTN.

II. Thời gian làm việc:

Ngày 03/8/2017 : Buổi sáng từ 7h30; buổi chiều từ 13h30.

III. Địa điểm: Phòng họp A

IV . Yêu cầu: 

Căn cứ vào phân công tự chấm điểm các lĩnh vực cho các đơn vị tại công văn số 579/CV-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 24/5/2017 và số điểm các đơn vị đã tự chấm. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đầy đủ minh chứng để bảo vệ thành công số điểm tự chấm đã báo cáo với Hội đồng Nhà trường.

Đơn vị nào không đảm bảo minh chứng để bảo vệ đạt được số điểm đã báo cáo với Hội đồng Nhà trường trước Đoàn thẩm định của ĐHTN thì lãnh đạo đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại đơn vị mình.

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị (để t/h);
-Website (đăng tải);
- Lưu VT, TCCB.

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HC-TC

TS. Nguyễn Quang Hợp