QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2017 - 2018
29/08/2018 | 4922 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số : 698/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11  tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 35/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành giáo dục;

Căn cứ vào Quy định Thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ vào Quyết định số 529/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 04/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh V/v công nhận sáng kiến, cải tiến  năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ - ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 23/5/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD V/v kiện toàn thành viên Hội đồng TĐ-KT và Thường trực Hội đồng TĐ-KT Trường ĐH Kinh tế & QTKD;

Căn cứ kết quả họp xét thi đua ngày 06/7/2018 của Hội đồng  TĐ - KT Trường Đại học Kinh tế & QTKD;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 cho:

 1 . Danh hiệu tập thể

- 04 tập thể đạt danh hiệu 'Tập thể lao động xuất sắc'.

- 19 tập thể đạt danh hiệu 'Tập thể lao động tiên tiến'.

(Có danh sách kèm theo)

 2 . Danh hiệu cá nhân

- 59 cá nhân đạt danh hiệu 'Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở'.

- 404 cá nhân đạt danh hiệu 'Lao động tiên tiến'.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Công nhận các hình thức khen thưởng năm học 2017-2018 cho:

1 . Khen thưởng tập thể

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho 14 tập thể.

(Có danh sách kèm theo)

2 . Khen thưởng cá nhân

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho 62 cá nhân

(Có danh sách kèm theo)

Điều 3. Cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên được cấp giấy chứng nhận và mức thưởng theo chế độ quy định

1 . Danh hiệu tập thể

- Tập thể lao động xuất sắc: 1.970.000đ/tập thể.

- Tập thể lao động tiên tiến: 1.050.000đ/tập thể.

2 . Khen thưởng  tập thể

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho  tập thể: 400.000đ/tập thể.

3 . Danh hiệu cá nhân

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 1.310.000đ/cá nhân.

- Lao động tiên tiến: 400.000đ/cá nhân.

4 . Khen thưởng  cá nhân

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho  cá nhân: 200.000đ/cá nhân.

Tổng số tiền thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Quyết định: 256.920.000 đ.

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.

Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ Thi đua Khen thưởng của Nhà trường.

Điều 4. Các Ông (bà) Trưởng Phòng KH-TC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-     ĐHTN (b/c);

-     BGH (b/c);

-     Như điều 4 (t/h);

-     Lưu TTPC,VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy