Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017
31/07/2017 | 1800 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số : 557 /HD-ĐHKT&QTKD-TĐKT
V/v Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

            Thực hiện Kế hoạch số 556/KH-ĐHKT&QTKD-TĐKT ngày 22/5/2017 của Hiệu trưởng V/v tổ chức xét thi đua năm học 2016-2017, đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018. Thường trực Hội đồng TĐ-KT đề nghị các đơn vị tiến hành tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017, như sau:

            1. Đối tượng xét tặng

- Cán bộ, viên chức (CBVC), người lao động bao gồm CBVC, người lao động trong biên chế, hợp đồng lao động dài hạn từ 01 năm trở lên.

            - CBVC, người lao động chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng. Trường hợp CBVC có thời gian công tác tại đơn vị trước khi chuyển đến từ 06 tháng trở lên, khi xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có ý kiến nhận xét của đơn vị trước khi chuyển đến.

            2. Tiêu chuẩn xét tặng

Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo tiêu chuẩn quy định từ Điều 11 đến Điều 33 của bản “Quy định Thi đua , khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

           3. Quy trình xét tặng

- Tập thể, cá nhân làm báo cáo tổng kết năm học (theo mẫu số 01, mẫu số 02) và photo minh chứng kèm theo (nếu có). Đối với các danh hiệu thi đua từ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (đối với cá nhân), Cờ thi đua của Bộ (đối với tập thể) trở lên và các hình thức khen thưởng từ Giấy khen của Giám đốc ĐHTN trở lên phải làm báo cáo thành tích (theo mẫu số 03, mẫu số 04)

- Họp toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị để bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân và tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đối với mỗi hình thức thi đua, khen thưởng của tập thể và từng cá nhân.

- Cán bộ phụ trách thi đua của đơn vị làm biên bản họp (theo mẫu số 05) và bản tổng hợp đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 06), bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07).

- Nộp hồ sơ về Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Phòng 102 Nhà Hiệu bộ).

4. Hồ sơ xét tặng

Hồ sơ nộp về Thường trực Hội đồng TĐ-KT gồm:

- Biên bản họp của đơn vị.

- Bản tổng hợp đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của tập thể, cá nhân.

- Bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo tổng kết năm học của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

- Minh chứng xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở.

            Lưu ý:

- Tỷ lệ cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiến tiến” của đơn vị, trong đó đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu số dư thì được làm tròn lên.

            - Giấy khen của Hiệu trưởng (Đối với cá nhân): Số lượng không vượt quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT

            - Giấy khen của Giám đốc ĐHTN (Đối với cá nhân): Số lượng không vượt quá 5% số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT

            - Giấy khen của Hiệu trưởng (Đối với tập thể): Số lượng không vượt quá 50% số tập thể (tính tập thể từ cấp trực thuộc Khoa, Phòng trở lên).

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN (Đối với tập thể): Số lượng không vượt quá 20% số tập thể đạt danh hiệu TTLĐXS (tập thể trực thuộc Trường) .

5. Thời gian nộp hồ sơ

             Trước 16h00 ngày 25/6/2017 tại Thường trực Hội đồng TĐ-KT Phòng 102 Khu Hiệu bộ

Đơn vị nào không nộp hồ sơ hoặc nộp chậm so với thời hạn quy định tại công văn này, Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho đơn vị đó.

Nhấn để tải về tệp tin đính kèm

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, TT HĐ TĐ-KT.

 HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Quang Huy