Công văn V/v nộp minh chứng đề nghị xét sáng kiến
28/10/2016 | 1127 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số : 464 /ĐHKT&QTKD-TĐKT
V/v nộp minh chứng đề nghị xét sáng kiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   10  tháng  6  năm 2015

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ Tiêu chuẩn sáng kiến, cải tiến được cụ thể tại Quyết định số 942/QĐ-ĐHTN;

Căn cứ kết quả Hội nghị Tập huấn công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2015 của Đại học Thái Nguyên ngày 10/6/2015,

Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường thông báo quy định bổ sung tiêu chuẩn đối với các minh chứng được đề nghị lên Hội đồng xét sáng kiến Nhà trường công nhận là sáng kiến, cải tiến. Bao gồm:

1 . Có bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học  – công nghệ từ cấp đại học trở lên (nếu bài báo có tên nhiều người thì mọi người có tên đều có quyền lợi như nhau).

2 . Có bài viết được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học từ cấp đại học trở lên.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai tới toàn thể CBVC thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên (để t/h);
– Website (đăng tải);
– Lưu VT, TT HĐ TĐ-KT.

KT. HIỆU TRƯỞNG – CHỦ TỊCH HĐ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Quang Huy