THÔNG BÁO Về việc khám sức khoẻ sinh viên K12 năm 2017
06/06/2017 | 15140 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:625/TB - ĐHKT&QTKD - QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 05 tháng  06 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc khám sức khoẻ sinh viên K12 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ Quy chế công tác HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐBGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Thông báo số 380/TB - ĐHKT&QTKD - CTSV ngày 13/4/2017 của Hiệu trưởng về việc Khám sức khỏe cho sinh viên K12 năm 2017.

Nhà trường đã tổ chức Khám cho sinh viên các lớp K12 vào các ngày 18,19,20/4/2017. Xong hiện nay còn 186 sinh viên K12 chưa khám sức khỏe( có danh sách đính kèm). Nhà trường thông báo lịch KSK đợt 2 cho sinh viên K12 như sau:         

-Thời gian khám: Từ ngày 07 tháng 06 đến hết ngày 08 tháng 06 năm 2017

( Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h. Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30)

- Địa điểm: Phòng Khám Đa khoa Hà Nội Thái Nguyên,  khu đô thị Hồ Xương Rồng – Tổ 24 – Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên

Công tác khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên, Nhà trường đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa, cố vấn học tập, ban cán sự các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên K12  chưa tham gia khám nghiêm túc thực hiện, sinh viên nào không thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, cố vấn học tập và Ban cán sự, sinh viên các lớp K12 nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Các Khoa (để t/h);
– Trạm Y tế (để p/h);
– Đăng tải Website Trường;
– Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh