Thông tin nghiệm thu đề cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp đại học 2016
08/06/2018 | 12549 lượt xem

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2016 - TN08 - 09

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Ngọc Nương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 516/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00 - thứ năm, ngày 14 tháng 6 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD