Thông báo V/v Quyên góp ủng hộ chương trình Áo ấm mùa đông năm học 2016 -2017
17/01/2017 | 26492 lượt xem

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:     /TB-HSV
V/v Quyên góp ủng hộ chương trình Áo ấm mùa đông năm học 2016 -2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày    tháng    năm 2017

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 -2017;

Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông hàng năm của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế và QTKD;

Nhằm chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn cùng với người dân, đặc biệt là các em học sinh tại vùng sâu, vùng xa, những nơi còn gặp nhiều khó khăn trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng,

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD xây dựng chương trình “Áo ấm mùa đông năm học 2016 - 2017”, cụ thể: Quyên góp tiền mặt ủng hộ học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thượng Nung - Xã Thượng Nung - Huyện Võ Nhai.

Đối với sinh viên quyên góp tiền mặt tối thiểu 2000đ/sv, nộp cho cán bộ lớp sau đó nộp lên Liên chi hội của khoa mình.

Thời gian quyên góp: từ ngày 16/1/2017 đến ngày 22/1/2017.

Chương trình là một hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn trong phong trào tình nguyện, khơi dậy tấm lòng thiện nguyện cho mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường. Ban Chấp hành Hội Sinh viên kính mong nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài trường dành cho chương trình.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Đức Quang