Thông báo v/v nhập học môn Giáo dục quốc phòng an ninh của sinh viên hệ Đại học chính quy K13
11/10/2017 | 13303 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số:  234 /TB-ĐT

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

            Thái Nguyên, ngày   10  tháng  10  năm 2017

THÔNG BÁO
V/v nhập học môn Giáo dục quốc phòng an ninh của sinh viên hệ Đại học chính quy K13

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017-2018 của Trường ĐH Kinh tế & QTKD;

Căn cứ thông báo số 715/TB-TTGDQPAN ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm giáo dục quốc phòng và An ninh về Kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh Khóa 26-KD1;

Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Đại học chính quy  K13 và một số sinh viên có đơn xin học ghép Giáo dục quốc phòng an ninh cùng K13, kế hoạch cụ thể như sau:

- Đúng 14h ngày 16 tháng 10 năm 2017: lớp trưởng, cán bộ lớp các lớp có mặt tại ký túc xá Trung tâm gặp cán bộ quản lý để nhận danh sách lớp và phòng ở ký túc xá.

- Từ 14h đến 18h ngày 22 tháng 10 năm 2017: toàn bộ sinh viên vào nhập học.

+ Địa điểm nhập học: tại tiền sảnh Hội trường lớn của Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh Đại học Thái Nguyên; để tổ chức lớp học, nhận quân trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu học tập và ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt tại ký túc xá;

Vậy, Phòng Đào tạo đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến toàn thể giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy  K13 được biết và thực hiện.

Ghi chú: Sinh viên vào học tại Trung tâm chỉ cần mang theo những tư trang, vật dụng cá nhân cần thiết đảm bảo cho sinh hoạt và học tập;

Đề nghị sinh viên vào học phải mang giầy theo thống nhất (màu xanh bộ đội hoặc màu xanh lá cây).

 

Nơi nhận:

-  BCN các Khoa;
- Đăng tải Website;
- Lưu ĐT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)

 

TS.  Tạ Thị Thanh Huyền