Thông báo về việc kế hoạch đăng ký học phần kỳ II năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học chính quy K11, K12, K13, K14
14/10/2017 | 14554 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 243/TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch đăng ký học phần kỳ II năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học chính quy K11, K12, K13, K14

Căn cứ chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy, Nhà trường dự kiến kế hoạch đăng ký các học phần tự chọn và các học phần chính thức hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

I- Đối với khóa 11:

1. Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 24/11/2017: toàn bộ sinh viên K11 đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp sẽ đăng ký học phần  “ Thực tập tốt nghiệp” trên hệ thống IU sinh viên.

2. Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018: những sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký khảo sát 6 tín chỉ tự chọn thay thế khóa luận trên hệ thống IU sinh viên để lấy cơ sở mở lớp.

3. Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018: sinh viên đăng ký chính thức 6 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp hoặc 6 tín chỉ khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống IU sinh viên.

II- Đối với Khóa 12:

1. Từ 16/10 đến 18/10/2017: Nhà trường mở các học phần tự chọn cho sinh viên ngành Tài chính ngân hàng đăng ký trên IU để lấy cơ sở mở lớp, từ đó ấn định các học phần tự chọn chính thức được mở trong học kỳ, yêu cầu tất cả sinh viên có học phần tự chọn vào đăng ký theo chuyên ngành để có kế hoạch mở lớp, cụ thể:

* Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp:

Sinh viên chọn 5 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành chính.

* Chuyên ngành Ngân hàng:

Sinh viên chọn 4 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành chính.

* Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng:

Sinh viên chọn 5 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành chính.

2. Từ 19/10 đến 12/11/2017: căn cứ vào số lượng sinh viên đã đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định các học phần tự chọn được mở (thông báo trên IU) và xây dựng thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2017-2018.

3. Từ 13/11 đến 17/11/2017: gửi thời khóa biểu dự kiến cho các Khoa phản hồi và phân công giảng viên.

4. Từ 20/11 đến 01/12/2017: sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

5. Từ 29/11 đến 01/12/2017: sinh viên các khóa khác đăng ký học ghép vào các lớp mà sĩ số còn cho phép.

6. Từ 4/12 đến 6/12/2017: căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên các lớp học phần bị hủy chuyển đăng ký vào các lớp học phần khác đã mở (không được rút các học phần đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

III- Đối với khóa 13:

1. Từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2017: nhà trường mở các học phần tự chọn cho sinh viên các ngành thuộc khóa 13 đăng ký trên hệ thống IU để lấy cơ sở mở lớp, cụ thể:

- Ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán: tối thiểu 02 tự chọn kiến thức cơ sở của ngành;

- Ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, QTDV du lịch & lữ hành:

+ Tối thiểu 02 tự chọn kiến thức cơ sở của ngành;

+ Tối thiểu 04 tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính;

2. Từ ngày 18/12 đến ngày 29/12/2017: sinh viên K13 đăng ký học phần trên hệ thống IU sinh viên.

3. Từ ngày 26/12 đến ngày 29/12/2017: sinh viên các khóa khác đăng ký học ghép vào các lớp mà sĩ số còn cho phép.

4. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 04/01/2018: căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên các lớp học phần bị hủy chuyển đăng ký vào các lớp học phần khác đã mở (không được rút các học phần đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

IV- Đối với Khóa 14:

1. Từ 20/11 đến 26/11/2017: Gửi thời khóa biểu dự kiến cho các Khoa phản hồi và phân công giảng viên.

2. Từ 27/11 đến 8/12/2017: sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

3. Từ 6/12 đến 8/12/2017: sinh viên các khóa khác đăng ký học ghép vào các lớp mà sĩ số còn cho phép.

4. Từ 11/12 đến 13/12/2017: căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên các lớp học phần bị hủy chuyển đăng ký vào các lớp học phần khác đã mở (không được rút các học phần đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

V- Chú ý:          

Đề nghị Cố vấn học tập hướng dẫn cho sinh viên đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 lưu ý các điều sau:

- Sinh viên K11 không được đăng ký học ghép khóa khác vì đi Thực tập tốt nghiệp.

- Sinh viên xem trước khung chương trình học để nắm được các học phần chính thức và tự chọn trong học kỳ mới.

- Xem kỹ các thông tin về học phần (tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, ngành học…) trước khi đăng ký trên IU.

- Đăng ký học phần đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy chế.

- Sinh viên đăng ký học tuân thủ theo kế hoạch trên và cập nhật thông tin đăng ký học thường xuyên trên IU, Nhà trường sẽ không hỗ trợ những trường hợp sinh viên nhờ bạn đăng ký hoặc hủy học phần.

 

Nơi nhận:

-BCN các khoa;
-Cố vấn HT các lớp k11,k12,k13,k14;
- Sinh viên  k11,k12,k13,k14;
- Website;
- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền