Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 3 năm 2017
14/03/2017 | 5593 lượt xem

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
*
Số 141 -NQ/ĐU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2017,
 Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 3 năm 2017

  Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh đã họp phiên thường kỳ, quyết nghị kết quả công tác tháng 02 năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 3 năm 2017 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2017

Từ ngày 10/02/2017 đến 09/3/2017, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác với các kết quả cụ thể như sau:

1.1. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1.1.1. Công tác Tuyên giáo

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác của tổ chức Đảng các cấp.

- Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong Nhà trường; xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy để thực hiện trong toàn Đảng bộ Trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức Nhà trường yên tâm, tin tưởng, quyết tâm xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh; đặc biệt, tuyên truyền về luật lệ giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

- Triển khai nhiệm vụ đăng ký và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tới các chi bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ: 03/02, 27/02 và 8/3.

1.1.2. Công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục triển khai thực hiện 9 Đề án của Đảng ủy ĐHTN và 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế & QTKD, nhiệm kỳ 2015-2020;

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trường;

- Hoàn thiện thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên xét kết nạp đảng cho 06 quần chúng đối tượng Đảng.

1.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn, thư, giải quyết kịp thời, đúng quy định;

- Thực hiện công tác giám sát của Uỷ ban Kiểm tra trong kỷ luật, quy hoạch cán bộ trong đợt quy hoạch cấp ủy theo quy định của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên;

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc xem xét đối với đảng viên vi phạm kỷ luật chính quyền.

1.1.4. Công tác Dân vận

- Hoàn thành xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế & QTKD;

- Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy Trường về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”;

- Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật ngày 15/10/1949;

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận Khéo” nhằm huy động các nguồn lực trong đảng viên, CBVC, HSSV vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

1.1.5. Chỉ đạo công tác Đoàn thể

1.1.5.1. Công tác Công đoàn

- Tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

- Báo cáo Công đoàn Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

1.1.5.2.Công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông” tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1.2. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

1.2.1. Lãnh đạo công tác Đào tạo

1.2.1.1. Đào tạo Đại học

- Xét tiến độ học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I (2016-2017).

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.

- Chỉ đạo các khoa thông báo đến sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận.

- Kiểm tra các cơ sở liên kết về việc phát hành và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển đợt tháng 3 năm 2017.

- Xây dựng 5 đề án đào tạo đại học chất lượng cao trình ĐH Thái Nguyên.

1.2.1.2. Đào tạo Sau đại học

- Tiếp tục công tác tuyển sinh sau đại học; tổ chức các lớp bổ sung kiến thức cho các thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017.

- Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ khóa 12 đợt 1 - lần 2.

- Tổ chức khai giảng cho các lớp cao học đợt bổ sung năm 2016.

- Tiếp tục triển khai bảo vệ đề cương chi tiết cho các NCS trúng tuyển đợt T8/2016.

- Tổ chức thi kết thúc học phần cho học viên lớp cao học khóa 13.

1.2.2. Lãnh đạo công tác Hành chính - Tổ chức

- Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Hoàn tất quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng HC - TC, Phó Trưởng khoa Khoa QTKD; Khoa Marketing, TM&DL và bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Cơ bản.

- Ban hành quyết định đánh giá, phân loại viên chức và người lao động toàn Trường năm học 2015 - 2016, thông báo tới các đơn vị và báo cáo ĐHTN.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường”.

1.2.3. Lãnh đạo công tác Thanh tra - Pháp chế

- Góp ý  tính pháp lý của các văn bản do ĐHTN, Trường ĐH Kinh tế và QTKD yêu cầu trong tháng 02 năm 2017.

- Xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ công tác pháp chế tại Phòng TT-PC.

- Rà soát, cập nhập hệ thống văn bản pháp luật trên hệ thống website của Phòng.

- Báo cáo về việc rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại Trường gửi Đại học Thái Nguyên.

1.2.4. Lãnh đạo công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tổ chức chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017.

- Tiến hành tự kiểm tra điểm thi nhập lên hệ thống IU.

- Nộp báo cáo Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo thẩm định lần 2 cho Trung tâm KĐCLGD

1.2.5. Lãnh đạo công tác Khoa học - Công nghệ

- Tập huấn công tác Lãnh đạo, quản lý và xuất bản tạp chí tại ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Rà soát số lượng giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho xây dựng kế hoạch Biên soạn giáo trình năm 2017.

- Thẩm định Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở và đề tài sinh viên năm 2017.

1.2.6. Lãnh đạo công tác Hợp tác quốc tế

- Xây dựng Quy định quản lý người nước ngoài làm việc và học tập tại Trường đại học Kinh tế & QTKD.

- Viết đề xuất xin tài trợ hội thảo quốc tế của DAAD.

- Xây dựng kế hoạch xét tuyển Khóa 3 DBA - Chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine.

- Xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

- Xây dựng “Chương trình thực tập, trải nghiệm thực tế ngắn hạn tại nước ngoài”.

1.2.7. Lãnh đạo công tác Thông tin - Thư viện

- Rà soát số liệu sách tại Thư viện và đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán của Nhà trường.

- Rà soát và hướng dẫn các đơn vị cập nhật dữ liệu website Nhà trường.

1.2.8. Lãnh đạo công tác Học sinh sinh viên

- Triển khai công tác cố vấn học tập cho học kỳ II năm học 2016-2017.

- Rà soát, kiểm tra tổng thể tình hình sinh viên trong ký túc xá.

- Chuẩn bị cho việc phát bằng sinh viên chính quy đợt tốt nghiệp tháng 12/2016; Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH tại Sơn La, Thái Nguyên…

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên.

- Xét chọn học bổng Hessen - Đức cho sinh viên Chính quy.

- Triển khai Bảo hiểm y tế năm 2017 đợt 3 cho sinh viên.

- Triển khai “Lễ ra quân hưởng ứng năm ATGT 2017” của Đại học Thái Nguyên.

1.2.9. Lãnh đạo công tác Kế hoạch - Tài chính

- Rà soát, hoàn chỉnh chứng từ phục vụ lập báo cáo Quyết toán ngân sách năm 2016.

- Rà soát và thống kê thu nhập cá nhân của CBVC trong trường năm 2016 phục vụ lập báo cáo Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016.

- Thanh toán kinh phí điều hòa cho các hoạt động chung quý IV năm 2016 cho Đại học Thái Nguyên.

1.2.10. Lãnh đạo công tác Quản trị - Phục vụ

- Triển khai giao khoán văn phòng phẩm năm 2017.

- Sửa chữa các thiết bị, tài sản bị hỏng tại Khu Hiệu bộ, giảng đường, ký túc xá.

- Rà soát quỹ đất của Nhà trường.

- Nhập sách tham khảo do giảng viên Nhà trường tặng.

1.2.11. Lãnh đạo công tác Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh

- Hoàn thành thuyết minh các đề tài cấp ĐH Thái Nguyên đã duyệt 2017.

- Tham gia hội thảo “Diễn đàn xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao KHCN 2016”.

1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 02 năm 2016, về cơ bản Đảng ủy Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện 09 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Trường; xây dựng kế hoạch hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

 

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG UỶ

THÁNG 3 NĂM 2017

Trong tháng 3 năm 2017, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện 09 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Trường. Cụ thể, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chủ yếu sau đây:

2.1. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

2.1.1. Công tác Tuyên giáo

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác của tổ chức Đảng các cấp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức Nhà trường yên tâm, tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh.

- Triển khai tới các chi bộ nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động/kế hoạch công tác của tập thể chi bộ, tới các cá nhân đảng viên và cán bộ viên chức trong toàn Đảng bộ Nhà trường nhiệm vụ viết bài thu hoạch kèm theo kế hoạch hành động của cá nhân nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tiếp tục Triển khai nhiệm vụ đăng ký và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tới các chi bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên.

- Tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng 3: Ngày nước sạch thế giới (22/3); Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

2.1.2. Công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trường.

- Các ban xây dựng Đảng xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

- Xây dựng các chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường vụ và của các ban xây dựng Đảng.

- Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường.

- Sơ kết kết quả thực hiện 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017.

- Rà soát công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng phương hướng phát triển đảng viên mới cho giai đoạn 2017-2020.

- Điều chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên mới được thuyên chuyển công tác giữa các đơn vị trong Nhà trường.

2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Tiếp tục xem xét tính thiếu thống nhất, thiếu trung thực trong báo cáo giải trình của  đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Kế toán đối với Đảng ủy để giải quyết đơn tố cáo của công dân.

- Ban hành Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng theo đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn, thư, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, thẩm định của Uỷ ban Kiểm tra trong đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, quy hoạch cán bộ theo quy định của Đảng ủy ĐH Thái Nguyên.

- Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020”.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

2.1.4. Công tác Dân vận

- Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Đảng bộ Trường ĐHKT & QTKD;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy Trường về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”;

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật ngày 15/10/1949;

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động cán bộ, giảng viên Nhà trường thi đua phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

- Tổ chức cho đảng viên, các chi bộ, cán bộ viên chức và HSSV Nhà trường xây dựng kế hoạch về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016;

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận Khéo” nhằm huy động các nguồn lực trong đảng viên, CBVC, HSSV vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

2.1.5. Lãnh đạo công tác đoàn thể

2.1.5.1 Chỉ đạo công tác Công đoàn

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2017.

2.1.5.2. Công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Tiếp tục triển khai và phát động Cuộc thi FameLab Việt Nam 2017 “Tìm kiếm Đại sứ truyền thông khoa học” do Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức và cử các đại diện tham gia cuộc thi.

- Tiếp tục triển khai và phát động cuộc thi “ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017 Đại học Thái Nguyên”  và cử các dự án tham gia dự thi.

- Tiếp tục triển khai và phát động  Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II - năm 2017.

- Tổ chức chương trình “Đêm của những Chiến sỹ TUEBA” tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

- Tham gia Festival tiếng Anh không chuyên các trường thuộc ĐHTN năm học 2016-2017 do Đại học Thái Nguyên tổ chức.

- Tổ chức chương trình Bóng chuyền hơi Trường Đại học Kinh tế & QTKD năm 2017; Giải bóng đá sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD lần thứ 8 – năm 2017.

- Tổ chức Hội thi Cán bộ đoàn giỏi Trường Đại học Kinh tế & QTKD năm 2017.

2.2. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

2.2.1. Lãnh đạo công tác Đào tạo

2.2.1.1.  Đào tạo Đại học

- Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tuyển sinh đại học năm 2017. Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo chính quyền tập trung triển khai hoạt động tuyển sinh.

- Triển khai hoạt động tuyển sinh đại học năm 2017.

- Xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch thực tập môn học cho sinh viên K11.

- Xây dựng thời khóa biểu học 6 tín chỉ tự chọn cho sinh viên khóa 10.

- Hoàn thiện đề án mở ngành đào tạo Chất lượng cao (05 chương trình CLC); đề án đào tạo Elearning.

- Kiểm tra các cơ sở liên kết về việc phát hành và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển đợt tháng 3 năm 2017.

- Tổ chức xét tốt nghiệp cho các lớp đại học văn bằng 2, hình thức chính quy: TN14V-QTKD, TN14V-KTTH, TN14V-QLKT.

- Rà soát và hoàn thiện đề án thực hiện chuẩn Ngoại ngữ, Tin học cho sinh viên tốt nghiệp.

- Tiếp tục đề nghị Bộ phê duyệt chương trình Đào tạo liên thông từ trung cấp lên Đại học ngành Luật Kinh tế.

2.2.1.2. Đào tạo Sau đại học

- Thẩm định đề tài Luận văn thạc sĩ khóa 12 đợt 1 - lần 1.

- Phối hợp với ĐH Thái Nguyên kiểm tra hồ sơ tuyển sinh Sau Đại học.

- Hoàn thiện và đề nghị cấp trên phê duyệt các đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, chuyên ngành Thương mại quốc tế và tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

2.2.2. Lãnh đạo công tác Hành chính - Tổ chức

- Xây dựng hướng dẫn và triển khai công tác rà soát vị trí việc làm năm 2017 trong toàn Trường.

- Hoàn tất thủ tục đề nghị Đại học Thái Nguyên phê duyệt và ra quyết định ban hành “Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường”.

- Triển khai công tác tuyển dụng viên chức theo quy định của Đại học Thái Nguyên và kế hoạch của Nhà trường.

- Tiếp tục triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

- Xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2016 và bổ sung năm 2015; triển khai công tác xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016.

- Hoàn tất công tác rà soát hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động cho toàn Trường.

- Xét công nhận giảng viên hợp đồng cho Khoa Kinh tế và Khoa Ngân hàng - Tài chính theo quy định

2.2.3. Lãnh đạo công tác Thanh tra - Pháp chế

- Đoàn thanh tra tổng thể kiểm tra các nội dung theo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017.

- Báo cáo sơ kết hoạt động thanh tra tổng thể học kỳ I hệ chính quy năm học 2016-2017.

- Kiểm tra tổng thể Ký túc xá theo Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

2.2.4. Lãnh đạo công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Hoàn thiện quy định về xây dựng và đánh giá ngân hàng câu hỏi thi (QC14).

- Tổ chức công tác thi kết thúc học phần hệ VLVH theo kế hoạch.

- Tổng hợp và phân tích dữ liệu kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 phục vụ công tác tự đánh giá.

- Rà soát, bổ sung minh chứng báo cáo tự đánh giá của Nhà trường trên hệ thống Quản lý hồ sơ minh chứng.

- Hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo sau thẩm định lần 2; số hóa minh chứng Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo.

- Xây dựng và triển khai đánh giá đồng cấp Cơ sở Đào tạo.

Chuẩn bị để thực hiện công tác đánh giá ngoài và đánh giá đồng cấp cơ sở đào tạo trong quý II.

- Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017.

- Triển khai công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra của 05 CTĐT.

- Nghiệm thu lần 1 Báo cáo Tự đánh giá Chương trình Đào tạo (06 CTĐT).

2.2.5. Lãnh đạo công tác Khoa học - Công nghệ

- Triển khai biên soạn giáo trình năm 2017.

- Tổ chức hội nghị tập huấn viết bài đăng trên tạp chí Khoa học và viết đề xuất đề tài, dự án Khoa học - công nghệ.

- Chuẩn bị thủ tục nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2014.

- Điều chỉnh Quy định về công tác quản lý Khoa học và Công nghệ của Trường đại học Kinh tế & QTKD.

- Triển khai đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hà Giang, Lào Cai.

- Ký Hợp đồng đề tài KH&CN cấp cơ sở và đề tài sinh viên năm 2017.

2.2.6. Lãnh đạo công tác Hợp tác quốc tế

- Chuẩn bị tham dự chương trình thể thao hữu nghị sinh viên vùng Lancang-Mekong.

- Xây dựng chương trình giao lưu với sinh viên Trường Đại học Feng Chia – Đài Loan; xây dựng chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Central Philippine.

- Xây dựng Quy định quản lý đoàn ra nước ngoài của Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ lớp K1DBA và lớp K1DPA - Chương trình đào tạo tiến sĩ Khóa I chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản trị công liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine.

- Thông qua Đề án chương trình hợp tác đào tạo bậc cử nhân mô hình 2+2 với Học viện Hồng Hà.

- Bảo vệ đề cương đề tài tốt nghiệp lớp K5 CPU - Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Central Philippine.

- Trình Đại học Thái Nguyên xét tuyển Khóa 3 DBA - Chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine; phê duyệt các đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chương trình đào tạo Lưu học sinh quốc tế.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh các chương trình chất lượng cao trình độ đại học.

- Xây dựng chương trình “Khóa tiếng Anh ngắn hạn” cho giảng viên và sinh viên tại Đại học Central Philippine.

- Xây dựng đề án đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với CPU 2 bên cùng cấp bằng.

2.2.7. Lãnh đạo công tác Thông tin - Thư viện

- Ban hành các Quy định về quản lý thư viện theo Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài liệu và tài chính của Thư viện.

- Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin và Thư viện.

- Tiếp tục rà soát cập nhật các thông tin trên website của Nhà trường và hoàn thiện cập nhật dữ liệu trên website của các đơn vị.

- Xây dựng website cho Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

- Hoàn thiện nâng cấp website tuyển sinh.

2.2.8. Lãnh đạo Công tác Học sinh sinh viên

- Phát bằng cho sinh viên hệ chính quy đợt tốt nghiệp tháng 12/2016.

- Xét miễn giảm học phí, chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016-2017.

- Xây dựng nội dung công tác cố vấn học tập cho học kỳ II năm học 2016-2017.

- Xét thi đua khen thưởng - kỷ luật cho SV chính quy học kỳ I năm học 2016-2017

- Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017.

- Tổ chức “Hội thảo tư vấn hướng nghiệp với tập đoàn Hoa Sen và Viện đào tạo nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam”.

2.2.9. Lãnh đạo công tác Kế hoạch - Tài chính

- Thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên hệ chính quy.

- Lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016.

- Làm việc với đoàn thẩm tra quyết toán năm 2016 của Đại học Thái Nguyên.

- Tổ chức hội nghị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Đôn đốc các Phòng, Khoa, Trung tâm thực hiện thu, chi theo đúng kế hoạch dự toán đã được phê duyệt.

2.2.10. Lãnh đạo công tác Quản trị - Phục vụ

- Nghiệm thu khối lượng công trình xây dựng đơn nguyên 2 – GK2 (lần 3).

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước tại nhà ký túc xá K7.

- In giáo trình Kế toán Ngân hàng, Luật và chuẩn mực Kế toán.

- Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất của Nhà trường.

- Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị theo kế hoạch của Nhà trường.

- Kiểm tra kết nối hệ thống Internet tại giảng đường.

- Mua bổ sung các giáo trình thiết yếu chưa có ở Trung tâm Học liệu và chưa được Nhà trường, Trung tâm Học liệu số hóa.

2.2.11. Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh

- Thành lập Hội đồng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về trách nhiệm của các bên tham gia trong giảm nghèo bền vững tại Việt Nam.

- Triển khai thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.

2.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy giao cho các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy, các Đảng ủy viên, các Chi ủy chi bộ triển khai tốt các nội dung công tác nêu trên; chính quyền, các đoàn thể phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được nêu trong Nghị quyết.

2. Nghị quyết này được phổ biến tới các chi bộ, các tổ chức đoàn thể./.

Nơi nhận:                               

- BTV Đảng ủy Trường (để c/đạo);
- BCH Đảng bộ Trường (để t/hiện);
- BGH Nhà trường (để t/hiện);
- Các chi bộ (để t/hiện);
- Các tổ chức đoàn thể (để t/hiện);
- Đăng tải website Nhà trường;
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ


(Đã ký)


Trần Chí Thiện